Ekotým

o nás:

Jsme skupina žáků, kterým není lhostejné naše životní prostředí a chceme mít společně vliv na dění ve škole. Jsme tým složený ze zástupců všech tříd od čtvrtého do devátého ročníku školy. Scházíme se jednou za měsíc a připravujeme strategii našich kroků.


Jmenovitě: Jan Kroček, Anička Harašímová, Sára Filípková, Karolína Viktorínová, Adéla Roztomilá, Klára Vajdová, Jan Poláček, Lucka Mrázková, Martin Pokluda, Vít Urbanec, Marek Chwistek, Eliška Michalíková, Michal Sulek, Veronika Navrátilová, Klára Žarnovická, Vojtěch Halada a pan učitel Tomáš Huťka.

Proč jsme tady?

Chceme pro školu získat titul "Ekoškola". Jde o mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

O programu Ekoškola:

Co je našim cílem?

 • Snižovat ekologický dopad školy a uvědomit si důsledky našeho jednání na životní prostředí.
 • Chceme zlepšení životního prostředí ve škole i jejím okolí.
 • Učit se tak, aby to děti bavilo, chtěly se samy zapojovat do dění, chápaly odpověď na otázku PROČ, dokázaly kriticky myslet a byly schopny se starat o naše životní prostředí.
 • Navázat spolupráci se sdružením TEREZA.

Sdružení TEREZA:

Program a termíny schůzek:

 • 12. 10. 2016 - založit pracovní tým složený z žáků školy
 • 25. 10. 2016 - analyzovat ekologický stav školy: SWOT - analýza stavu na naší škole
 • 29. 11. 2016 - vytvořit plán činnosti
 • 3. 1. 2017 - práce nad osvětovou kampaní - popularizace problematiky EVVO na naší škole
 • 31. 1. 2017 - příprava projektového dne "O hmyzu" (náměty na úkoly)
 • 21. 2. 2017 - práce nad projektem "Hmyzí hotel"
 • 14. 3. 2017 - příprava projektového vyučování pro žáky 6. ročníku, práce nad projektem "Hmyzí hotel"
 • 28. 3. 2017 - práce spojené s vybavením hmyzího hotelu
 • 4. 4. 2017 - práce spojené s vybavením hmyzího hotelu
 • 11. 4. 2017 - práce spojené s vybavením hmyzího hotelu
 • 16. 5. 2017 - příprava podkladů pro soutěž o vermikomposter, rozloučení s tímto školním rokem
 • monitorovat a vyhodnocovat činnosti Ekotýmu - průběžně, prostřednictvím tohoto webu
 • začlenit průřezové téma environmentální výchova do výuky - splněno
 • informovat a spolupracovat s veřejností - průběžně, prostřednictvím webu školy a Ekotýmu
 • vytvořit Ekokodex školy

Průběh schůzek:

Dlouhodobý plán činností Ekotýmu ZŠ Šenov

29. 11. 2016 - Schůzku jsme začali připomenutím obecných výstupů SWOTanalýzy, nad kterou jsme pracovali na naší první společné schůzce dne 25. 10. 2016. Zaměřili jsme se především na slabé stránky a ohrožení vyplívající z analýzy.

Členové Ekotýmu společně formou brainstormingu stanovili několik okruhů, kterým by bylo dobré se věnovat a to z dlouhodobého hlediska.

Brainstorming:

 1. popularizace problematiky EVVO na naší škole
 2. upozornění na existenci Ekotýmu – osvěta, kampaň
 3. podniknout kroky k efektivnějšímu třídění odpadu na naší škole
 4. prohloubit výstupy pro analýzu stavu EVVO naší školy
 5. pořídit si živého tvora
 6. společný projekt – rukodělná práce
 7. vytvořit Ekokoutek, nástěnku
 8. vytvořit relaxační (zážitkovou) místnost
 9. pěstovat zeleninu – postavit skleník
 10. společný výlet
 11. logo, motto Ekotýmu
 12. vytvořit Ekokodex školy

Dalším krokem bylo stanovit priority pro dva následující roky (do léta roku 2019) a rozpracovat představu pro jejich naplnění.

Priority pro následujicí roky

1) Společný projekt – rukodělná práce

 • vymyslet projekt na kterém se budou podílet členové Ekotýmu, ale i ostatní žáci školy
 • mělo by jít o rukodělnou práci - výrobu ptačích krmítek, budek nebo hmyzího hotelu
 • naplánovat harmonogram konkrétních činností
 • získat prostředky pro realizaci naší vize - grant, finanční dar

2) Popularizace problematiky EVVO na naší škole

 • upozornit na to, co všechno na naší škole v oblasti EVVO děláme
 • upozornit na úspěchy, kterých jsme dosáhli
 • popsat možnosti, prostředky, pomůcky, které může naše škola využívat, nebo může nabídnout
 • poukázat na význam našich aktivit
 • soutěž, ceny

3) Prohloubit výstupy pro analýzu stavu EVVO naší školy

 • co nás bude zajímat a proč?
 • jakou formou se budeme dotazovat?
 • komu bude dotazník určen?
 • kde budeme výstupy dotazníku prezentovat?

Základní škola Šenov, Radniční náměstí, příspěvková org., Radniční náměstí 1040, Šenov 739 34