Ekotým

o nás:

Jsme skupina žáků, kterým není lhostejné naše životní prostředí a chceme mít společně vliv na dění ve škole. Jsme tým složený ze zástupců všech tříd od čtvrtého do devátého ročníku školy. Scházíme se jednou za měsíc a připravujeme strategii našich kroků.


Jmenovitě: Ondřej Jonáš, Zdenka Kovalová, Jirka Chmelař, Vojtěch Cáhlík, Vendula Protivánská, Sára Machálková, Anička Harašímová, Matěj Kroček, Dorota Pastrňáková, Matt Goj, Jakub Sewiola, Pavel Ožana, Petr Tomáš Bylinski, Hanel Jakub, Füllöpová Kateřina, Sára Filípková, Karolína Viktorínová, Klára Vajdová, Jan Poláček, Martin Pokluda, Vít Urbanec a pan učitel Tomáš Huťka.

Proč jsme tady?

Chceme pro školu získat titul "Ekoškola". Jde o mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

O programu Ekoškola:

Témata Ekoškoly

odpady - voda - prostředí školy - energie - doprava - šetrný spotřebitel - klimatické změny - biodiverzita - jídlo a svět

Tématům Ekoškoly se školy věnují ve výuce, v rámci projektových dnů a týdnů nebo tematických dnů. Školy připravují v rámci těchto témat výukové programy pro mladší žáky či pořádají osvětové akce pro veřejnost. K seznámení žáků s tématy může škola využít pracovní listy Ekoškoly. Při realizaci ekologických opatření ve škole se může inspirovat v příručce Ekoprovoz ve školách.

Témata Ekoškoly:

Co je našim cílem?

 • Snižovat ekologický dopad školy a uvědomit si důsledky našeho jednání na životní prostředí.
 • Chceme zlepšení životního prostředí ve škole i jejím okolí.
 • Učit se tak, aby to děti bavilo, chtěly se samy zapojovat do dění, chápaly odpověď na otázku PROČ, dokázaly kriticky myslet a byly schopny se starat o naše životní prostředí.
 • Navázat spolupráci se sdružením TEREZA.

Sdružení TEREZA:

Program a termíny schůzek:

Schůzky se budou konat jednou za měsíc

6. 11. 2018 ustavující schůzka - rozdělení činností, přivítání nových členů

4. 12. 2018 tvorba plánu činností

8. 1. 2019 tvorba Ekokodexu

5. 2. 2019 monitoring činností

5. 3. 2019 start projektu s Terezou

9. 4. 2019

7. 5. 2019

 • monitorovat a vyhodnocovat činnosti Ekotýmu - průběžně, prostřednictvím tohoto webu
 • začlenit průřezové téma environmentální výchova do výuky - splněno
 • informovat a spolupracovat s veřejností - průběžně, prostřednictvím webu školy a Ekotýmu
 • vytvořit Ekokodex školy

Průběh schůzek:

Priority pro následující roky

Členové Ekotýmu společně formou brainstormingu stanovili několik okruhů, kterým by bylo dobré se věnovat a to z dlouhodobého hlediska. Dalším krokem bylo stanovit priority pro dva následující roky (do léta roku 2019) a rozpracovat představu pro jejich naplnění.

1) Společný projekt – rukodělná práce

splněno projektem "Hmyzí hotel", realizace květen 2017

 • vymyslet projekt na kterém se budou podílet členové Ekotýmu, ale i ostatní žáci školy
 • mělo by jít o rukodělnou práci - výrobu ptačích krmítek, budek nebo hmyzího hotelu
 • naplánovat harmonogram konkrétních činností
 • získat prostředky pro realizaci naší vize - grant, finanční dar


2) Popularizace problematiky EVVO na naší škole

bude naplněno projektem "Přírodní zahrada", realizace jaro a léto 2018

 • upozornit na to, co všechno na naší škole v oblasti EVVO děláme
 • upozornit na úspěchy, kterých jsme dosáhli
 • popsat možnosti, prostředky, pomůcky, které může naše škola využívat, nebo může nabídnout
 • poukázat na význam našich aktivit
 • soutěž, ceny


3) Prohloubit výstupy pro analýzu stavu EVVO naší školy

 • co nás bude zajímat a proč?
 • jakou formou se budeme dotazovat?
 • komu bude dotazník určen?
 • kde budeme výstupy dotazníku prezentovat?


4) Tvorba Ekokodexu školy

 • práce nad formulací jednotlivých bodů Ekokodexu školy proběhnou v průběhu měsíce ledna roku 2018
 • následně budou naše výstupy zveřejněny zde na webu i na nástěnce Ekotýmu.

Základní škola Šenov, Radniční náměstí, příspěvková org., Radniční náměstí 1040, Šenov 739 34