Dopravní výchova

Dopravní výchova na naší škole stejně tak, jako etická výchova není vyučována jako samostatný předmět, nýbrž je rozvíjena prostřednictvím činností, které organizujeme ať už v rámci výchovy a vzdělávání uvnitř školy nebo s přesahem na veřejnost. Snažíme se svým působením na žáky provázat tuto tematiku s každodenním životem a naučit žáky vnímat ji jako neoddělitelnou součást sebe sama. Děti v tomto období procházejí etapou, kdy je potřeba nezávislosti a prosazování vlastního „já“ vede k nerespektování pravidel a postupování zbytečných rizik, proto je více než potřebné na ně v této oblasti dále působit.

Cílem dopravní výchovy v rovině sociální je naučit žáky vážit si života a chránit jej, předvídat nebezpečí i jeho důsledky nejen ve vztahu k sobě samým, ale především ve vztahu k ostatním členům společnosti. V rovině osobnostní jde hlavně o rozvíjení znalostí a praktických dovedností.

K metodám, kterými aplikujeme dopravní výchovu u nás ve škole patří: výuka v rámci předmětů Člověk a jeho svět a Jazyk a jazyková komunikace na 1. st. a Občanská výchova, Přírodopis, Chemie a Fyzika na 2. st., besedy, projektové dny, soutěže, vícedenní pobyty mimo školu apod. Integrovaný záchranný systém zajišťujeme ve spolupráci s Policií České republiky, šenovskými hasiči a pracovníky ČČK, kteří žáky učí praktickou a zábavnou formou všem potřebným dovednostem. Žáci 4. ročníku dvakrát ročně absolvují praktickou a teoretickou výuku na dětském dopravním hřišti.