Website for Learning by KruRodsukon

************************ ภาคเรียนที่ 1 **********************

บทเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ว20281 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บทเรียนออนไลน์ วิชาการโปรแกรมเบื้องต้น รหัสวิชา ง20236 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 3 รหัสวิชา ง22201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บทเรียนออนไลน์ วิชา IPST-MicroBox 2 รหัสวิชา ง20204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทเรียนออนไลน์ วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

************************ ภาคเรียนที่ 2 **********************

บทเรียนออนไลน์ วิชา IPST-MicroBox 1 รหัสวิชา ง20230 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 4 รหัสวิชา ง22202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บทเรียนออนไลน์ วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี รหัสวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3