การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาสู่ "ครูมืออาชีพ" ประจำปีการศึกษา 2567

หัวข้อ "ศาสตร์การให้คำปรึกษา (Counseling) แก่นักเรียนในยุคดิจิทัล”

และ การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567  ตามนโยบายสำคัญทางการศึกษา และการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย

"สพม.เชียงใหม่ พบเพื่อนครู"  ผ่านระบบ Video  Conference Zoom

วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ณ ห้องประชุมดารารัศมี ชั้น 3 อาคารศูนย์วิทยบริการ ดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

ลิงก์วิดีโอการประชุมฯ 

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ  ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ    ปีการศึกษา 2566

หัวข้อ "การประยุกต์ใช้ Mind Based Learning (MBL) ในการพัฒนาผู้เรียน"

(แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกิจกรรมพัฒนาหัวแหลม)

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมดารารัศมี อาคารศูนย์วิทยบริการ ดารารัศมี ชั้น 3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

ที่สอดคล้องกับ 8 ตัวชี้วัด และระดับการปฏิบัติที่คาดหวังเพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน สู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 (วPA)

วันที่ 27-28 มีนาคม  2567

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

download รูปภาพเพิ่มเติม 


>>Download ไฟล์เอกสาร<<

งานส่งเสริมวิทยฐานะ

>>การบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้<<

>>เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง<<