SCIENCE & TECHNOLOGY

YASOTHONPITTAYAKOM

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิด ผ่านการปฏิบัติด้วยตนเอง ตามหลักการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมควบคู่ไปกับการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษาไป เป็นบุคคลที่มีทั้งความรู้ และคุณธรรม เป็นพลเมืองที่กีของประเทศชาติ และสังคมโลกสืบไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

จัดสอบ วันเสาร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564