แบบฟอร์มขอเพิ่มรายการสินค้า

เพื่อดำเนินการขอซื้อขอจ้าง (PR) ระบบพัสดุ

http://gg.gg/form-product


ขั้นตอน

 1. กรอกรายการสินค้าที่ต้องการเพิ่มตั้งแต่บรรทัดที่ 2

  • name : ชื่อสินค้า

  • unit : หน่วยนับ (ภาษาไทย)

  • price : ราคา (ไม่ต้องใส่ comma)

 2. ตั้งชื่อไฟล์ Excel เป็นชื่อ "ร้านค้า"

  • (กรณีที่มีหลายร้าน กรุณาแยกไฟล์แต่ละร้านค้า)

 3. ส่งไฟล์ได้ทาง Line กลุ่ม "เจ้าหน้าที่พัสดุ มรย" เพื่อทางงานพัสดุ จะทำการตรวจสอบและ Import รายการเข้าสู่ระบบต่อไป

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล