แชทกับเรา ID : @515gqgdu / Line : @yrusv /Tel. 22200

🧲 ช่องทางการให้บริการระบบสารสนเทศ 

ด้านแผนและงบประมาณ

1.1 คำของบประมาณ (โครงการ)
1.2 การสำรองเงิน (BR)
1.3 การโอน (เปลี่ยนแปลงงบประมาณ)
1.4 เงินกันเหลื่อมปี
1.5 เงินนอกเหนือแผนฯ ปฏิบัติราชการ

ด้านงานพัสดุ

2.1 ใบขอซื้อ (PR)
2.2 ใบสั่งซื้อ (PO)
2.3 ใบตรวจรับ (RO)
2.4 เบิกวัสดุ (RQ)

ด้านการเงิน

3.1 ระบบบัญชี (GL)
3.2 ตรวจสอบการยืมเงิน
3.3 เจ้าหนี้ (AP)
3.4 ลูกหนี้ (AR)
3.5 ใบสำคัญจ่ายเงิน (PV)
3.6 ใบเสร็จรับเงิน (RV)
3.8 ใบกำกับภาษี 

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร ERP 

โปรแกรม ERP ย่อมากจาก Enterprise Resource Planning คือ ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร ERP ที่ใช้ในบริหารจัดการ การวางแผน การบริการ การรายงาน และกระบวนการอื่น ๆ ขององค์กร โดยรวม และสามารถใช้ทำให้กิจกรรมต่างๆ ในองค์กรเป็นไปโดยอัตโนมัติและง่ายขึ้น ประกอบไปด้วยโมดูลหลัก ดังนี้
1. โมดูลงบประมาณ 2. โมดูลพัสดุ 3. โมดูลการเงิน ซึ่งก่อให้เกิดการบริหารจัดการการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพกว่าที่เคย 
พัฒนาโดย : บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การใช้ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร ERP จะต้องเป็นระบบที่ดี มีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น 

ช่องทางการให้บริการ (ศูนย์รวมการให้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) Line : @yrusv

🕵️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฟาติน สะนิ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร โทร. 22200