ระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แบบติดตามตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558