ระบบสำหรับบันทึกผลงานอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ 2563

สำหรับดาวโหลดแบบฟอร์มและเกณฑ์การประเมิน

สำหรับอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการ หรือผลงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการประกอบการประเมินในภาพรวม

หมายเหตุ อัพโหลดหลักฐานการประเมินที่ Google Drive > แชร์กับฉัน > [ชื่อ-สกุลผู้ประเมิน] (หลักฐานการประเมิน 1-63)