แนวปฏิบัติสำหรับการเรียนออนไลน์

ให้นักเรียนเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์ ดังนี้

  1. นักเรียนต้องมีบัญชีของโรงเรียน @yorsor.ac.th สำหรับเข้าห้องเรียน Google Classroom และ Google meet

      • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 สามารถใช้บัญชีของโรงเรียน @yorsor.ac.th เดิมเข้าห้องเรียน Google Classroom และ Google meet

  2. ศึกษาวิธีการเข้าร่วมชั้นเรียน การส่งงาน และการใช้งาน Google Classroom จากวิดีโอด้านล่าง และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาการเข้าใช้งานบัญชี @yorsor.ac.th ได้ที่นี่

  3. นักเรียนใช้ "รหัสชั้นเรียน หรือ Class Code" รายวิชาต่าง ๆ จากลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าร่วมชั้นเรียนที่คุณครูจัดเตรียมไว้ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

  4. นักเรียนต้องเข้าเรียนทุกรายวิชาตามเวลาที่กำหนดในตารางเรียน

  5. สำหรับนักเรียนที่ใช้อุปกรณ์อื่นๆนอกจากคอมพิวเตอร์ เช่น iPad , โทรศัพท์มือถือ ให้นักเรียนดาวน์โหลดแอพลิเคชันหลัก ดังนี้

5.1 Google Classroom สำหรับการเข้าร่วมห้องเรียนออนไลน์

5.2 Google Meet สำหรับการสอนสดออนไลน์

หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ เพื่อทำใบงาน ใบกิจกรรม เช่น Google Docs , Google Drive , Google Sheets , Google Slide เป็นต้น