กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษในโรงเรียน

IMG_1994.mp4

Good morning. ครูต่างชาติพูดหน้าเสาธง

ป้ายนิเทศภาษาต่างประเทศ