แนวทางการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม

ประกาศกำหนดคุณสมบัติการเรียนนักเรียน แผนการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศกำหนดคุณสมบัติการเรียนนักเรียน แผนการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563.pdf