เยาวชนดีเด่นเทศบาลนครนครราชสีมา

เยาวชนดีเด่นเทศบาลนครนครราชสีมา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นเทศบาลนครนครราชสีมา เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

1.ด้านความรู้ความสามารถ....ด.ช.ธนเสฏฐ์ อิ่มจิตรจรัส ชั้น ม.3/1

2.ด้านคณธรรมจริยธรรม....ด.ช.วิวรรธน์ ธนพิบูลพงศ์ ชั้น ม.3/1

3.ด้านบำเพ็ญประโยชน์....ด.ญ.ธิดามาศ ทีปกรกุล ชั้น ม.3/2