อาหารท้องถิ่นโคราช (โต๊ะโคราช)

และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

"การอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารท้องถิ่นโคราช (โต๊ะโคราช)และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ภาคภาษาอังกฤษ"

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2562 ...นายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม English Camp นักเรียนโครงการห้องเรียนสองภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ภายใต้ชื่อ "การอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารท้องถิ่นโคราช (โต๊ะโคราช)และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ภาคภาษาอังกฤษ" ของโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ณ ห้องศุภลักษณ์ อาคารทับแก้ว ม.ราชภัฏนครราชสีมา💕

...ซึ่งการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ...เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักเรียน ฝึกให้นักเรียนรู้จักแก้ปัญหาและทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงและ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถประกอบเป็นอาชีพต่อไปได้..