อบรมเชิงปฏิบัติการ

"โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2562"

อบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2562"

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ...นายบำรุง เจริญพจน์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2562" การอบรมครั้งนี้ ร.ร.เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) กำหนดจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และปรับปรุงหลักสูตรห้องเรียนสองภาษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)

วิทยากร

1.ดร.ศิลา สงอาจินต์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เทศบาลนครตรัง

2.ดร.สมเสมอ ทักษิณ อาจารย์สถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์

3.อาจารย์ทัศนัย สูงใหญ่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์