อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรมการบริหารการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ SBML

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรมการบริหารการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ SBMLD Innovation"

เมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 งานวิชาการโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรมการบริหารการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ SBMLD Innovation" ณ ห้องประชุมสารสนเทศ แก่คณะครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน มีความทันสมัยและรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน