มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

การอบรมเชิงปฏิบัติการภาคภาษาอังกฤษ "มัคคุเทศก์ท้องถิ่น"

เมือวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 นักเรียนโครงการห้องเรียนสองภาษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม English Camp การอบรมเชิงปฏิบัติการภาคภาษาอังกฤษ "มัคคุเทศก์ท้องถิ่น" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วิทยากรโดย ผศ.มาลินี ไพบูลย์นุกูลกิจ..เป็นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านการฝึกปฏิบัติการเป็นเจ้าบ้านที่ดี สนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภายในจังหวัดนครราชสีมาและสามารถนำไปเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในเมืองโคราชได้