ค่ายคุณธรรมจริยธรรม

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม

😊เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2562 … นายวันชัย สุมโนจิตราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ณ พุทธสถานสีมาอโศก ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้หลักคำสอนพระพุทธศาสนา มารยาทไทยของชาวพุทธและการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง ซึ่งนักเรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันต่อไป 👫👭👬