ความสำเร็จยกระดับภาษาอังกฤษสู่ความเป็นเลิศ

ความสำเร็จยกระดับภาษาอังกฤษสู่ความเป็นเลิศ

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) นำนักเรียนที่มีความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.1-3 ป.4-6 และ ม.1-3 เข้าร่วมสอบแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 5-6 ต.ค. 2562 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร...ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทาง ท.3 เข้าร่วมเป็นประจำทุกปีเพื่อพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียน...ผลการแข่งขันนักเรียนคนเก่งใช้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษทำข้อสอบที่ยากที่สุดและนำความภาคภูมิใจมาฝากพวกเราดังนี้

1. ด.ช.ชิษณุพงศ์ กันยาวงษ์...ได้รับรางวัลชมเชย

2. ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ อักษรเลิศรัตน์...ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์

รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

ระดับชั้น ป.1-3

1.ด.ช.ชิษณุพงศ์ กันยาวงษ์

2.ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ อักษรเลิศรัตน์

3.ด.ช.นันทีพัฒน์ คำวันดี

ระดับชัั้น ป.4-6

1.ด.ญ.ชลิกา อยู่ยืน

2.ด.ญ.ชลิตา กำแพงทอง

3.ด.ช.ปิยพนธ์ ศรีเมือง

ระดับชั้น ม.1-3

1.ด.ช.ธนเสฏฐ์ อิ่มจิตรจรัส

2.ด.ช.วิวรรธน์ ธนพิบูลพงศ์

3.ด.ช.กฤษฎา ปานสูงเนิน