งานประกันคุณภาพสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)

วิสัยทัศน์ : “โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน มุ่งเน้นด้านภาษาเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2565”

ขั้นตอนการดำเนินงานตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

คำสั่งโรงเรียน : ระดับปฐมวัย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย62.pdf

คำสั่งโรงเรียน : ระดับขั้นพื้นฐาน

คำสั่งขั้นพื้นฐาน.pdf

แบบวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา

แบบการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา.docx

ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา

ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ส่งสำนักการศึกษา.pdf

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

แผน 2562.pdf

การวิเคราะห์/การเก็บข้อมูล ปฐมวัย

ปฐมวัย มฐ.1.pdf

การวิเคราะห์/การเก็บข้อมูล ขั้นพื้นฐาน

ขั้นพื้นฐาน มฐ.1.pdf

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

sar-2561.pdf