งานประกันคุณภาพสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)

วิสัยทัศน์ : “โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน มุ่งเน้นด้านภาษาเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2565”

ขั้นตอนการดำเนินงานตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

คำสั่งโรงเรียน : ระดับปฐมวัย

1 คำสั่งแต่งตั้งครประเมินคุณภาพภายในปฐมวัย.pdf

คำสั่งโรงเรียน : ระดับขั้นพื้นฐาน

2 คำสั่งแต่งตั้งประเมินคุณภาพภายในขั้นพื้นฐาน.pdf

แบบวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา

แบบการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา.docx

ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา

sta_2565.pdf

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

SAR_2564.pdf