Projekt "PRÜGI"


Teadusainete ühendus viis läbi projektipäeva 8.-9. klassidele teemal "Prügi".

Eesmärk: tutvustada õpilastele prügi probleeme meil ja maailmas, õpetada kasutama alternatiivseid tooteid, õpetada sorteerima prügi, hakata koolis sorteerima vanapaberit.

Projektijuhid: Daisy Kärner, Ande Pelberg

Kaasatud ained: geograafia, bioloogia, keemia, füüsika, töö- ja tehnoloogiaõpetus, informaatika, eesti keel, loodusõpetus, matemaatika, kunst

Toimumise aeg: november 2018

Läbivad teemad:

keskkond ja jätkusuutlik areng; kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; tervis ja ohutus; väärtused ja kõlblus

Üldpädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus; sotsiaalne ja kodanikupädevus; enesemääratluspädevus; õpipädevus; suhtluspädevus; matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus; ettevõtlikkuspädevus; digipädevus

Tegevused:

  1. Jäätmekäitluskeskuste ja veepuhastusjaama külastused; slaidiesitluste koostamine ja töölehtede täitmine jaamades nähtust; kaasõpilastele selle esitamine
  2. Töötubade läbiviimine - 9b kl õpilased koos juhendava õpetajaga
  3. Valminud prügikastide klassidesse jagamine ja prügi sorteerimise vajaduse selgitamine
  4. Kokkuvõte ja tagasiside projektist

Kokkuvõte:

Projektis osales otseselt üle 100 õpilase. Neid juhendasid õpetajad: Segne, Ande, Daisy, Karin, Raido, Külli, Eelika,Talvi. Valmisid riidest ostukotid. Projektist sai kasu kogu kool, tänu projektile said kõik õppekabinetid omatehtud paberikogumise kastid ja kool sai vanapaberikogumise konteineri!

Kogu koolipere teadlikkus prügist kasvas!

Vaata töötubasid!