คำแนะนำ

1. นักเรียนที่เลือกวิชาเลือก คือ นักเรียน ม.1/2- ม.1/11, ม.2/2-ม.2/11 และ ม.3/2-ม.3/11

2. นักเรียนตรวจสอบรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

3. การลงทะเบียนในรายวิชาเลือก กำหนดให้เลือก 1 วิชาเท่านั้น

4. วิชาเลือก 1 วิชา รับได้เพียง 40 คน

5. นักเรียนแต่ละคนสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น!!!!!! (เช็คจาก E-mail 1 คน ต่อ 1 E-mail เท่านั้น)

6. หากส่งเรียบร้อย จะปรากฎคำว่า ส่งเรียบร้อยแล้ว

วิชาเลือกสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิชาเลือกสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วิชาเลือกสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3