XIX JORNADA DE QUALITAT A L'ENSENYAMENT

11 de novembre de 2021

PRESENTACIÓ

El proper 11 de novembre tindrà lloc la XIX Jornada de Qualitat a l’Ensenyament.

Des del 1998 el Departament d’Educació proporciona suport als centres educatius de Catalunya per tal de desplegar sistemes de gestió de la qualitat. L’objectiu és el d’afavorir la implementació de millores en la gestió, eficaces i eficients, que ajudin els centres a l’obtenció de resultats excel·lents en tots els seus processos, especialment els d’ensenyament i aprenentatge.

El Programa de qualitat i millora contínua (PQiMC) es proposa el repte de la recerca contínua de reconeguts models de gestió internacionals, per configurar un model propi innovador que asseguri que les nostres escoles disposen de referents de gestió per assolir els objectius proposats pels diferents projectes educatius. El PQiMC ofereix, doncs, un conjunt d’accions orientades a guiar, formar, reflexionar i implementar sistemes de gestió efectius als centres del Projecte.

El desenvolupament del PQiMC es fonamenta en el treball a través de xarxes de centres, organitzades per nivells de desenvolupament del seu sistema de gestió, acompanyats per un coordinador o coordinadora, treballant en equip, compartint aprenentatges i afavorint l'intercanvi d'experiències entre els centres que en formen part.

El PQiMC treballa amb 199 centres de diferents tipologies i etapes educatives. En aquests moments 143 centres disposen de la certificació d’assegurament de la qualitat, dels quals, 27 estan acreditats, a més, amb sistemes de gestió d’excel·lència. Fruit del treball amb altres normes ISO, aquest curs, tenim 6 centres certificats en la lSO 45001, de Seguretat i Salut en el Treball i 7 centres en Sistemes de Gestió Ambiental, amb la ISO 14001.

Aquesta Jornada, donat que la situació encara no ens ho permet i la bona acollida del curs passat torna a ser en línia.

El programa d’aquesta XIX Jornada de Qualitat a l’Ensenyament pretén posar el focus en la importància que té la gestió de la informació i el coneixement en els centres educatius. Les organitzacions han de ser capaces de desenvolupar estratègies per aprendre, generar coneixement i transformar-se a partir d’aquest, orientant-se cap a esdevenir un centre intel·ligent.

Els centres acumulen grans quantitats d’informació; informació obtinguda de diferents fonts i són les persones les que converteixen les dades en coneixement participant activament, adquirint noves competències, compartint i millorant les que ja tenen acompanyades per l’estratègia del centre, pensant en la visió des de la missió.

Les organitzacions, i en concret, els nostres centres, han de planificar, sistematitzar aquesta gestió que passa per l’equip humà, el treball en xarxa i les bones pràctiques.

El futur de les organitzacions és ara i està a les nostres mans.

Esperem, doncs, que el contingut i el desenvolupament de la Jornada siguin satisfactoris per a tots vosaltres i no dubteu a fer-nos arribar les apreciacions de millora que considereu oportunes per a edicions posteriors.


Bona Jornada!

Programa

08:45 h

Prova de la connexió

09:00 h

Presentació i inauguració de la Jornada

Àngel L. Miguel Rodríguez, director general de Formació Professional

09:15 h

Reconeixement als centres del Servei Educatiu de Catalunya que han assolit la certificació ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, als centres que s’han avaluat d’acord amb el model d’excel·lència en la gestió e2cat i a les empreses i centres que han obtingut l’acreditació en excel·lència del servei d'FP dual en col·laboració amb CaixaBank Dualiza

09:30 h

Gestió de la informació i el coneixement excel·lent als centres educatius

J. A. Andrés, subdirector general de Programes i Projectes

09:45 h

Reflexiones éticas: La automatización avanzada en la educación

Lorena Jaume-Palasí, experta en Intel·ligència Artificial. Founder and Executive Director bei The Ethical Tech Society

10:30 h

DESCANS

11:00 h

Work-cafè

Presentació simultània de 70 taules on compartirem bones pràctiques educatives i de gestió

12:45 h

Upskilling, Reskilling: Competències humanes en l'era de l'automatització i la robotització

Laura Rosillo, age management, consultoria i formació. TalentoCoolSenior-ASENCAT

· Upskilling, Reskilling.pdf

13:20 h

Cloenda

Sr. Josep González-Cambray, honorable conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya

13:35 h

FINAL DE LA JORNADA

TAULES DE WORK-CAFÈ

 1. Activitat interactiva. Taller: El Poder del Joc

 2. Taules de reflexió i debat: "Com millorar la gestió de la qualitat a l’aula”

 3. La Llei d'FP: una oportunitat per a la millora de l'FP

 4. La funció directiva i l'èxit educatiu

 5. La gestió del pla de comunicació del centre

 6. Gestió de les persones al centre

 7. La gestió dels indicadors i la presa de decisions en la revisió a càrrec de la direcció

 8. La gestió del coneixement als centres educatius (Xarxa I08)

 9. Autoconsum i Gestió de l'Eficiència Energètica

 10. La gestió documental del centre amb programari gratuït

 11. La gestió documental del centre amb programari propietari: iEduca

 12. El centre formador, entorn d'aprenentatge professionalitzador: eina d'autoavaluació dinàmica

 13. Evidenciar els resultats de les Aliances amb les entitats de l'entorn per millorar el procés d'ensenyament aprenentatge

 14. Metodologies emergents: Moviment Maker, Internet de les Coses (IoT) i Big Data

 15. Eines al núvol per a l'educació: chromebooks a l'aula

 16. Flipped classroom o aula capgirada

 17. Treball a l'aula amb dispositius mòbils

 18. Moocs, nooc i microlearning

 19. Espais educatius i d'aprenentatge - Transformació dels espais educatius. Paisatges d'aprenentatge

 20. Gestió del procés d'ensenyament i aprenentatge

 21. El programa Ara Art com agent transformador

 22. Projectes artístics intra i intercentres

 23. Batxillerat i Ensenyaments esportius i altres sinèrgies d'èxit al territori

 24. L'ensenyament híbrid d'idiomes a les EOI

 25. Implementació de la ISO 9001:2015 als centres educatius

 26. La integració dels sistemes de gestió en els centres educatius: ISO 45001, 14001 i 9001

 27. L'autoavaluació de centre amb l'eina APLEC i la memòria de contrast en el model d'excel·lència en la gestió educativa: e2cat 2020

 28. Metodologies per fer l’auditoria interna del sistema de gestió

 29. Lean management aplicat a centres educatius (Xarxa I07)

 30. Procediment d'acreditació en qualitat del servei d'FP dual que presten els centres a través de les empreses

 31. Adaptacions i orientacions curriculars dels títols d’FP a les necessitats del sector productiu i de l'entorn socioeconòmic

 32. Bones pràctiques amb simulació: on-line i presencial

 33. EmpresaFP: Com millorar la coordinació dels serveis d'FP en el centre

 34. EmpresaFP: Donar resposta a les empreses amb la borsa de treball

 35. IntegraFP: Pla pilot de formació ocupacional en centres d'FP

 36. Coeducació i perspectiva de gènere a la formació professional

 37. La dual dins el sistema de gestió de qualitat del centre

 38. Bones pràctiques en cotutoria centre-empresa

 39. Vine a conèixer la DUAL internacional (Cancel·lada)

 40. Cooperació internacional entre centres educatius

 41. Tot el que necessites saber sobre els Consorcis de Mobilitat del Departament d'Educació

 42. ODS a través de projectes. L’experiència dels PFI

 43. Emociona't: la tutoria als PFI. Experiència d'aula!

 44. EmprènFP: una proposta pel canvi

 45. ActivaFP: Gamificació als cicles formatius

 46. ActivaFP: El canvi metodològic en un centre de Formació Professional

 47. ActivaFP: Exemples de projectes diferenciadors amb metodologies actives

 48. Cap a una avaluació més competent

 49. Complicitats per transformar el sistema

 50. Educar sense barreres: Disseny Universal per a l'Aprenentatge i Neuroeducació

 51. La figura professional de l'orientador/a a l'FP

 52. L'acció tutorial als cicles formatius, recursos per l'orientació

 53. Anglès tècnic als cicles formatius

 54. Projectes de disseny i edició per a la família d'Arts Gràfiques i imatge i so: Disseny gràfic, títols de crèdit i cartells: el cinema com a recurs didàctic

 55. InnovaFP: Projectes transversals intercentre. Un nou paradigma a l'FP

 56. Aules del Segle XXI a la Formació Professional: espai i tecnologia al servei de l'aprenentatge

 57. FuturaFP: L'excel·lència professional mitjançant la col·laboració entre centres

 58. Catskills. Les competicions per l'excel·lència professional. Compartim experiències

 59. Esdeveniments educatius: el talent de la formació professional

 60. Eines, metodologies i experiències educatives efectives en temps d'incerteses

 61. Associació de professorat jubilat d'FP: activitats, orientació i serveis a centres

 62. La gestió de la formació competencial del professorat al centre: autoavaluació de les competències docents, detecció de necessitats i plans de formació de centre (Xarxa I06)

 63. Centres saludables (Xarxa I09)

 64. Desenvolupament de la Carta de Serveis del centre (Xarxa I10)

 65. El pla de màrqueting del centre educatiu (Xarxa I11)

 66. Aplicar la perspectiva de gènere en l'organització del centre (Xarxa I12)

 67. Quadre de comandament integral amb l'EPIQ (Xarxa I13)