TUTORIA BATXILLERAT

La tutoria de batxillerat inclou un conjunt d'activitats d'orientació personal, acadèmica i professional per tal d'afavorir el creixement personal i aconseguir una participació responsable dins la societat del nostre alumnat.

Per orientar a l'alumne/a per prendre decisions de futur cal proporcionar totes les eines necessàries per donar continuïtat als seus estudis o integrar-se en el món laboral, sempre considerant els seus interessos i la seva personalitat.

Aquesta web conté dreceres per navegar per internet i aconseguir la màxima informació dels diferents tipus d'estudis que es poden realitzar un cop acabat el batxillerat i algunes opcions per millorar el seu currículum.