Pla TAC CCE

https://goo.gl/DqaiD9

Abans de fer el pla TAC

Abans de fer el Pla TAC cal pensar com volem que sigui el nostre centre. (Ens imaginem el nostre centre ideal)

Per Exemple:

Aules:

Projectors o sistemes interactius a totes les aules amb el corresponent sistema de so.

Wifi que permeti connectar un dispositiu per alumne a cada aula

Una tauleta per a cada alumne a Infantil i Cicle Inicial i Un Chromebook pera cada alumne a la resta d’aules.

Un sistema d'administració centralitzada d'aquests dispositius

Sistema per poder deixar carregant tots els dispositius quan acabem les classes

Sistema per poder projectar en qualsevol moment el que està fent qualsevol alumne

Professorat

Tots els documents del centre penjats al Drive amb diferents nivells de compartició amb el professorat

Compromís de:

Ús de les TAC a les diferents competències i continguts curriculars (reflectit a la programació de cada matèria)

Que aquest ús de les TAC sigui divers: Aplicacions instrumentals, de cerca, processament i presentació de la informació

Vetllar per la seguretat i privacitat dels alumnes i bon ús de la propietat intel·lectual dels materials.

A l’utilitzar recursos tenir en compte la inclussió digital de tots els alumnes

Alumnat

Eva amb google classroom o Moodle odissea

Tots utilitzaran el mateix programari i versió: aplicacions google (google suite per educació) i altres apps on line

La competència digital marca uns objectius al final de primària, eso...Tindrem definits uns nivells de competència a assolir a cada nivell

Entorn

Web amb nodes

Organització de les fotos del centre amb google fotos i Google + per compartir amb famíles a partir del NODES

Comunicats a les famílies utilitzant correu electrònic

Iniciem el Pla TAC

A alguns centres es fa l'encàrrec de fer el pla TAC al coordinador d'informàtica. Aquest pla hauria d'afectar el funcionament de tot el centre, i per tant no ha de dependre d'una persona. Seria recomanable:

Lideratge i coordinació de l'Equip Directiu

Redacció per part de la Comissió TAC (1 representant de cada cicle/departament, 1 membre de l'equip directiu i el coordinador d'informàtica)

Comptar amb el consens i la implicació de tot el claustre.

Disposar del suport i complicitat de la comunitat educativa

És molt important que ens plantegem objectius i actuacions assolibles. Un excés d'objectius, terminis massa curts, actuacions massa ambicioses...Poden fer que ens quedem a mitges en tot.

Un cop fet el Pla TAC

El Pla TAC només és un recull d'objectius, indicadors i actuacions a fer per arribar al model de centre que ens hem proposat. Si només ens quedem amb aquest document, no ens serveix de res. A partir d'aquest document i les actuacions marcades ens suposarà una sèrie d'accions. Per Exemple:

Creació i estructuració d’una Comissió TAC

Redactat de criteris sobre l'ús d’internet i les tecnologies per part d’alumnes i professors.

Inclusió digital al centre

Procediments de protecció de dades i autoria

Definició de canals de comunicació amb famílies

Ús de tecnologies reflectit a PEC, PCC, Pla Anual, Memòria, Programacions didàctiques…

Competència digital Alumnat: seqüenciació, seguiment, avaluació

Planificar l'adquisició de Maquinari necessari (PDI, projectors, chromebooks, tauletes …)

Pressupost anual dedicat a manteniment (bombetes de projectors…)

Posada en marxa i manteniment d’un EVA del Centre

Posada en marxa i manteniment d’una web de centre

Com es seleccionen i es comparteixen els recursos digitals

Protocol d'acollida de professors nous

Pla de formació de centre

Creació d’una comunitat de pràctiques TAC de centre

Establir mecanismes de seguiment del nivell d’adopció de les TAC al centre i a l’Aula

Establir mecanismes d’avaluació de la competència digital de l’alumnat

Aquest Pla TAC ha de ser viu i per tant s'haurà d'anar revisant i modificant de forma periòdica