Recuperacions

Recuperacions

En aquest apartat anirem penjant informacions relatives a les recuperacions:

 • Extracte de les normatives
 • Material, dossiers
 • Orientacions per recuperar matèries
 • ...

Dep. de Català

Durant el mes de juny es farà un examen de recuperació de tot el curs que valdrà un 60%. El 40% restant s'obtindrà a partir d'un dossier de tasques que s'haurà d'entregar el dia de l'examen de recuperació.

 • Dossier de juny [per actualitzar]

L'alumnat que tingui pendent el curs anterior farà un examen de recuperació en les dates que assenyali la Direcció del centre.

Es recuperarà si l'alumne aprova la matèria que està cursant els dos primers trimestres o al juny.

L'alumnat de 4t ESO que tingui pendent el curs anterior recuperarà si supera la prova de competències bàsiques. En cas contrari es farà un examen de recuperació en les dates que assenyali la Direcció del centre.

Dep. d'Idiomes

La recuperació en la convocatòria de juny dependrà d'una prova (80%) i un dossier (20%)

 • Dossier de juny [per actualitzar]

La superació d'un curs comporta la superació dels cursos anteriors. Extraordinàriament, es pot convocar una prova de recuperació de cursos anteriors.

Dep. de Castellà

Si al final de curso la materia queda suspendida, el alumno podrá realizar en junio una prueba final de recuperación (supone el 70%) y la entrega de unas actividades pautadas por el profesor (supone el 30% siempre y cuando la nota mínima del examen sea 3,5).

 • Dossier de juny [per actualitzar]

Si el alumno tiene aprobados los dos primeros trimestres del curso actual, recuperará la materia anterior. Si no la recupera, podrá realizar un examen antes o después de Semana Santa (cuando la organización del calendario del centro lo establezca).

Dep. d'Expressió

Dep. de Ciències

Dep. de Tecnologia

Dep. de Socials

Els alumnes que no hagin assolit l’avaluació trimestral faran un examen de recuperació.

Avaluació juny: Al juny es farà la nota mitjana sempre que hi hagin dos trimestres assolits. Si la mitjana no surt aprovada, haurà de recuperar aquell/s trimestre/s no assolit/s.

Recuperacions de cursos anteriors:

Dep. de Matemàtiques

 • 1r trimestre:
  • 1r, 2n i 3r ESO: prova entre el 14 i el 25 de gener de 2019.
  • 4t ESO: dossier i prova entre el 14 i el 25 de gener de 2019. Dossier
 • 2n trimestre:
  • 1r, 2n i 3r ESO: prova entre 24/4 i 3/5.
  • 4t ESO: dossier i prova entre 24/4 i 3/5. Dossier

Recuperacions de cursos anteriors:

Dep. de Clàssiques

Filosofia:

 • Recuperacions trimestrals: l’alumnat haurà de lliurar un treball escrit sobre un tema tractat a classe el trimestre anterior i acordat amb el/la professor/a.
 • Recuperacions juny: l’alumnat haurà de lliurar un dossier de tot el curs o de les avaluacions suspeses.

Llatí:

 • L’avaluació és contínua. Si s’aprova el tercer trimestre s’aprova tot el curs, però amb una nota de AS (assoliment satisfactori).
 • Al juny: es farà una prova de tot el curs o dossier.