gep iNS CIUTAT DE BALAGUER

EL PLURILINGÜISME A L’INS CIUTAT DE BALAGUER

Aquest curs 2018-19 l’Institut Ciutat de Balaguer, mogut per la voluntat de promoure l’ús de l’anglès al centre, entra a formar part del GEP (Grup Experimental per al Plurilingüisme).

Es tracta d’una iniciativa del Departament d’Ensenyament que té com a objectiu introduir les llengües estrangeres en matèries no lingüístiques dels centres educatius seguint la metodologia AICLE.

Al nostre centre, les matèries que participaran del projecte són ciències naturals (Science) a 1r d’ESO on una de les hores d’aquesta matèria entra a l’aula el professor especialista d’anglès i es treballa l’oralitat especialment, a banda part del material és en anglès en la resta d’hores. Dins de la matèria de Ciències Socials també s’introdueix activitats i vocabulari en anglès.

A 3r d’ESO d’Emprenedoria (Entrepreneurship). En una de les hores de la matèria un professor de llengua anglesa participa de la classe per assegurar que es treballi l’anglès de forma acurada. Tota la matèria s’imparteix en aquesta llengua i el producte final que elaborarà l’alumnat també serà en anglès.

A banda de les matèries curriculars impartides en anglès es procuraran fer activitats complementàries en aquesta llengua. (Teatre en anglès, concurs Liart del centre, etc..) Amb aquesta iniciativa, aconseguirem augmentar el nombre d’hores en les quals els nostres alumnes estan exposats a la llengua anglesa, fet que afavoreix l’adquisició de la competència lingüística en aquesta llengua.

EQUIP IMPULSOR

 1. Tresa Antolín –Professora d´Anglès i directora
 2. Àngels Carreño - Professora d’Anglès
 3. Núria Martínez – Professora de Ciències Naturals
 4. Jordi Gessé – Professor d’Economia i Matemàtiques
 5. Jacint Faura - Professor d´Anglès

FORMACIÓ

Per tal de dur a terme el Projecte, l’equip directiu del Centre i el professorat que forma part de la comissió impulsora ha hagut de rebre una formació

 • Jornada d'intercanvi d'experiències GEP a Barcelona (2018-2019)
 • Formació per als equips directius dels centres GEP (1er any)
 • Formació pels docents del GEP (1er any) Curs semipresencial.

Aquesta formació serà transferida per l’equip impulsor a la resta del professorat a través de les reunions de coordinació i claustres.

QUÈ VOLEM ACONSEGUIR?

 • Millorar els resultats globals en llengua anglesa i especialment “listening and speaking”.
 • Assegurar la inclusió de l’anglès a les assignatures no lingüístiques.
 • Augmentar progressivament el nombre d’alumnes que en acabar l’ESO puguin acreditar el nivell B1 d’anglès del marc comú Europeu de referència.

COM HO FEM?

 • Desenvolupant projectes cooperatius de centre en llengua anglesa.
 • Creant materials didàctics de diferents matèries en anglès.
 • Utilitzant l’anglès com a llengua curricular en diferents matèries.

COM EN FEM DIFUSIÓ?

 1. Publicació del projecte GEP a la web del centre.
 2. Difusió a la comunitat educativa a través de reunions i trobades amb les famílies.
 3. Reunions d’Inici de Curs
 4. Visites personalitzades durant el període de preinscripció
 5. Reunions de claustre
 6. Reunions de Consell Escolar
 7. PGA i Memòria Anual