PREGUNTES FREQÜENTS

 INS. ALEXANDRE SATORRAS

Portes Obertes ESO '24

Quin marc horari teniu a l'ESO?

Tot l'alumnat d'ESO entra a les 8 h i surt a les 14:30 h. Es fa un esbarjo de mitja hora a les 11 h. 

Com organitzeu els grups?

Tenim 4 grups oficials però en fem 5 per tal de reduir la ràtio en totes les àrees. Són grups heterogenis on es mira que hi hagi el màxim d'equilibri i equitat entre l'alumnat. A més, dins la mesura que sigui possible, mirem de tenir en compte les propostes d'agrupament de les escoles pel que fa a l'alumnat que ve del mateix centre de primària. 

L'alumnat sempre està en la mateixa aula amb el mateix grup classe?

En la majoria d'assignatures sí. L'alumnat que participa en el projecte "Keep it up in English" (ciències i tecnologia en anglès) s'agrupa per fer aquestes matèries en anglès. L'alumnat que no hi participa, s'agrupa per fer-les en català. A més, hi ha desdoblaments a les classes de Ciències naturals, Tecnologia i Anglès. Fan una hora desdoblada per a anar als laboratoris i els tallers o per a la pràctica de l'expressió i comprensió oral en llengua anglesa. En aquests casos es fan grups reduïts d'uns 12 alumnes. També hi ha organitzacions diverses a l'hora d'optatives (s'inclou la segona llengua estrangera francès) ja que l'alumnat s'agrupa segons la matèria optativa escollida les tres hores setmanals dedicades a la mateixa. Per últim, Educació Física es realitza al pati o al gimnàs.

A 4t d'ESO s'organitzen en itineraris. Hi ha assignatures optatives d'itinerari que comporten organitzacions diferents dels grups


Quin paper tenen les llengües estrangeres en l'Institut Alexandre Satorras?

El centre compta amb el projecte CLIL "Keep it up in English" des del curs 2008-09. En aquest sentit oferim dues matèries no lingüístiques (ciències i tecnologia) en anglès de 1r a 3r dins del projecte CLIL. Es fa amb una metodologia molt participativa que facilita tant l'aprenentatge de l'anglès com la dels continguts de la matèria que es cursa en aquesta llengua. Com a culminació d'aquest projecte, l'alumnat participa en un intercanvi amb Holanda a 3r d'ESO. Preparem l'alumnat per als exàmens oficials CAMBRIDGE

D'altra banda, en la franja d'optatives de l'ESO, l'alumnat pot cursar una segona llengua estrangera, francès, durant tota l'ESO. Es comença de zero i en finalitzar l'etapa, l'alumnat ha d'haver adquirit un B1. Cada curs, l'alumnat pot participar en un viatge de 3 dies a França. A més, som centre Batxibac (doble titulació batxillerat i baccalauréat) i preparem l'alumnat per als exàmens oficials DELF

Quines optatives es poden cursar?

De 1r a 3r d'ESO tenim una franja de tres hores d'optatives. En aquesta franja es pot cursar la segona llengua estrangera (francès), formar part del conjunt instrumental del centre, o d'altres optatives que ajuden l'alumnat a millorar la competència digital (robòtica o disseny en 3D), la comunicació oral (teatre), les habilitats socials, la competència matemàtica (jocs matemàtics), etc. 

A 4t les optatives formen part dels itineraris triats.


Com avaluem?

L'avaluació a l'ESO és contínua i d'acord amb el decret d'avaluació del Departament.

Al marge del treball del dia a dia dins i fora de l'aula, s'avalua el procés d'aprenentatge de l'alumnat en relació a l'assoliment de les competències pròpies de la matèria mitjançant proves escrites, treballs individuals i/o en grup, exposicions orals, etc. 

Els criteris d'avaluació de cada matèria són públics i es poden trobar a la pàgina web del nostre centre. 

Es lliura un butlletí de qualificacions al final de cada trimestre per mantenir les famílies informades i, si escau, proposar les mesures necessàries per a millorar el procés d'aprenentatge de l'alumnat. 


Es treballa per projectes a l'institut Alexandre Satorras?

De 1r a 3r hi ha dues franges setmanals de dues hores cadascuna de projectes interdisciplinaris

A 1r d'ESO, en la franja lingüística l'alumnat dissenya i edita una revista digital en llengua catalana i castellana (SATORRAS REPORT). En la franja científico-tecnològica, es duen a terme projectes STEAM

A 2n d'ESO, en la franja lingüística l'alumnat teatralitza contes populars i, en la franja científico-matemàtica, es duen a terme projectes STEAM

A 3r d'ESO, en la franja lingüística, l'alumnat crea i edita un programa de ràdio. En la franja matemàtico-social, es treballen els mites greco-romans i s'organitza un viatge arreu del món. 

A 4t d'ESO, hi ha una franja de projectes de dues hores on es treballaran diferents competències per tal de fer front als reptes del segle XXI.

Quines metodologies de treball feu servir?

Utilitzem metodologies diverses. Treballem tant amb classes convencionals com amb treball en grup.  Fomentem tant el treball individual com en grup de l'alumnat.

Les nostres eines de treball són el llibre en paper i la llibreta, i les llicències digitals i l'ordinador, incloent entorns virtuals com el Google Classroom o el Moodle. Quan l'alumnat entra a l'institut Alexandre Satorras, se li dona un correu electrònic de centre @asatorras.cat.

Treballem la part experimental de les matèries cientificotècniques als laboratoris i tallers, i l'expressió i comprensió oral en llengua anglesa en grups desdoblats. A més, en el projecte de les Ciències i Tecnologia en Anglès, s'utilitza la metodologia AICLE. 


En quins projectes externs participa l'institut Alexandre Satorras?

Tu x Tu

TEI

Mapa de Ball

Mostra de Teatre Juvenil

Servei Comunitari

MEP

SMUN

Erasmus +

Quina és l'acollida de l'alumnat de 1r d'ESO?

A més de la jornada de portes obertes, en la qual participen activament l'alumnat de 1r d'ESO per tal d'explicar de primera mà com és el pas de primària a secundària, es fan les xerrades telemàtiques a les famílies i es fa un traspàs d'informació amb les escoles de primària per tal d'atendre millor les necessitats de cada alumne. 

Un cop surten les llistes definitives d'alumnes admesos,  es convoca a cada família a una entrevista individualitzada. A principis de setembre, s'acull a l'alumnat a la sala d'actes i se'ls presenta tot el grup classe i l'equip docent, el/la tutor/a del grup classe i el/la cotutor/a individual.  A més, existeix la figura del tutor TEI (alumnat de 3r) que el fa de guia i li ha de facilitar l'adaptació al centre i ajudar-lo a resoldre conflictes entre iguals. 

Es fan activitats de cohesió de grup a tutoria, una sortida de tot el nivell en el mes de setembre i una estada en l'Entorn d'Aprenentatge del Canigó en el mes d'octubre per cohesionar els grups. 

Com funcionen les tutories?

Cada grup té assignat un/a tutor/a i un cotutor/a. Hi ha una sessió setmanal de tutoria en grup i es segueix la programació del pla d'acció tutorial on es treballen temes d'organització, salut, convivència i orientació, etc. 

La figura del/de la cotutor/a s'entén com a suport per a l'acció tutorial a més de per fer un seguiment més personalitzat del procés d'aprenentatge de l'alumnat i de la seva adaptació al centre. Sovint el/la cotutor/a intervé també en les sessions de tutoria de grup. 

Tot això amb el seguiment de coordinació de nivell, el departament d'orientació i l'equip directiu. 

Com treballeu la diversitat?

Tot l'alumnat treballa en grups heterogenis. Dins d'aquest grup s'atenen les necessitats personals de cada alumne a través, si cal, de plans individualitzats PI. Per tal de reduir la ràtio dels grups i, d'aquesta manera, poder atendre millor la diversitat dins l'aula, de quatre grups oficials se'n fan cinc. 

Des de la tutoria i des de les matèries es fa seguiment de l'alumnat amb PIs per tal de garantir el seu progrés dins el grup. Coordinació de nivell, el departament d'orientació pedagògica i la l'equip directiu del centre  s'ocupen de coordinar aquest seguiment. 

El centre compta amb una SIEI, una Aula d'Acollida i un projecte singular a 4t d'ESO. 


Com funciona la convivència al centre?

La convivència és una prioritat per a nosaltres. A més de les reunions de tutors, equips docents i coordinació pedagògica, hi ha una Comissió de Convivència integrada representants de l'alumnat, del professorat, de les famílies i de l'equip directiu que es reuneix periòdicament per a garantir que el clima de convivència sigui l'idoni per poder desenvolupar l'activitat acadèmica

Aquesta comissió vetlla per detectar possibles situacions de conflicte abans que es produeixin i es coordina amb les coordinacions de nivell per a solucionar problemes que ens sorgeixen en el dia a dia.

De la mateixa manera, s'organitzen reunions de delegats internivells i, trimestralment, l'equip directiu i les coordinacions de nivell es reuneixen amb els/les delegats/des per tal de valorar com ha funcionat el trimestre i fer propostes de millora. 


Quins viatges i sortides s'organitzen?

A 1r d'ESO es fa una estada a l'entorn d'aprenentatge del Canigó de 3 dies en el mes d'octubre per, a més de treballar el medi natural i social de la zona, cohesionar els grups. 

A 2n d'ESO es fa una estada al camp d'aprenentatge de Poblet de 3 dies en el mes de març per, a més de treballar l'època medieval, cohesionar els grups. 

A 3r d'ESO l'alumnat participant en el projecte CLIL fa un intercanvi amb Holanda.

A 4t d'ESO i  Batxillerat es fan viatges culturals i de convivència i els de final d'etapa.

A 1r de Batxillerat es fa un intercanvi cultural i lingüístic amb Suècia.

L'alumnat Batxibac participa en un intercanvi amb França tant a 1r com a 2n de Batxillerat

A més, l'alumnat que fa francès com a segona llengua estrangera fa un viatge de 3 dies al sur de França, i l'alumnat que fa l'optativa de Conjunt Instrumental fa un intercanvi musical i esportiu amb un centre de Ribes de Freser. 

Al marge dels viatges hi ha programades sortides, xerrades i tallers a tots els nivells que coincideixen amb els continguts de les matèries o tenen a veure amb la tutoria, l'orientació i la convivència.


Com es treballa l'esport?

De 1r d'ESO a 1r de BATX hi ha dues hores setmanals d'activitat física d'acord amb el currículum. Al marge d'aquestes classes tenim la dinamització del pati i activitats extraescolars organitzades per l'institut. 


Què es pot fer al pati?

Durant la mitja hora d'esbarjo hi ha dinamització de pati i s'organitzen lliguetes de futbol-sala, bàsquet i vòlei, i es pot jugar a tennis taula.


Hi ha activitats de tarda?

Enguany hi ha extraescolars esportives i reforç escolar.  De cara al curs 24-25, s'intentarà ampliar l'oferta a escacs, coral, arts escèniques, etc. 

Quantes places hi ha?

A 1r d'ESO hi ha 120 places. A la resta de cursos només en sol quedar alguna si es produeix alguna vacant.


Com és el procés de preinscripció i matrícula?

A més de tota la informació que podeu trobar a la pàgina web del departament Informació preinscripció  , a través de la web, les xarxes  socials, de consultes telefòniques o via mail (portesobertes@asatorras.cat ), us anirem informant de tot allò que heu de fer tant per a la preinscripció com per a la posterior matriculació.

Des del centre us donarem tot el suport que us calgui.


Tens més preguntes? Te les respondrem en les jornades telemàtiques i en la visita presencial! 

T'hi esperem!