สารสนเทศ 2561

โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10


ด้านเนื้อหา

คณะกรรมการ งานสารสนเทศ

ผู้ดูแลและผู้พัฒนาเว็บไซต์

คุณครูสุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์

คุณครูสุมามาลย์ ราญไพร

คุณครูธณิตชากร ปิตาระโพธิ์

คุณครูสุจิรัตน์ ตั้งจิตโชคชัย

คุณครูสุคนธ์ฑา พันธเสน

คุณครูดาราพร เชยเถื่อน

คุณครูพรสัมฤทธิ์ อยู่ตระกูล

คุณครูสุพัตรา ตะเพียนทอง


โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"

ที่อยู่ 442/30 ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110โทรศัพท์ 034-471902 โทรสาร 034-471901