คำนำ

สารสนเทศโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ประจำปีการศึกษา 2560 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอข้อมูลของฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียนซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานในด้านต่างๆอีกทั้งยังนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนบริหารงาน ของโรงเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและใช้เป็นแนวทาง ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย ในการพัฒนางานของโรงเรียนในปีการศึกษาต่อไปนอกจากนี้ยังใช้เป็นเอกสารในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนได้อีกด้วยข้อมูลในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของโรงเรียน ดังนั้นผู้ที่สนใจและต้องการทราบข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ได้จากฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียนและขอขอบคุณคณะครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้เอกสารฉบับนี้สำเร็จลุล่วง


ผู้จัดทำ

ด้านเนื้อหา

คณะกรรมการ งานสารสนเทศ


ผู้ดูแลและผู้พัฒนาเว็บไซต์

คุณครูสุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์

คุณครูสุมามาลย์ ราญไพร

คุณครูธณิตชากร ปิตาระโพธิ์

คุณครูสุจิรัตน์ ตั้งจิตโชคชัย

คุณครูสุคนธ์ฑา พันธเสน

คุณครูดาราพร เชยเถื่อน

คุณครูพรสัมฤทธิ์ อยู่ตระกูล

คุณครูสุพัตรา ตะเพียนทอง


ผู้จัดทำเว็บไซต์สารสนเทศโรงเรียน

1. นายวิชญะ อ่ำเถื่อน เลขที่ 2 ชั้น ม.5/9

2. นายบวรชัย ครองลาภเจริญ เลขที่ 3 ชั้น ม.5/9

3. นายไตรภพ วิวัฒน์วานิชกุล ชั้น ม.5/9

4. นายชโลธร จันทรัตทัต เลขที่ 5 ชั้น ม.5/9

5. นายฐิตินัน รอดศรี เลขที่ 7 ชั้น ม.5/9

6. นายวีรชิต แซ่เตีย เลขที่ 10 ชั้น ม.5/9

7. นางสาวประกายฝัน มงคลวัจน์ เลขที่ 13 ชั้น ม.5/9

8. นางสาวอิงอร ชายแก้ว เลขที่ 14 ชั้น ม.5/9

9. นางสาวธันยพร ใช้บางยาง เลขที่ 15 ชั้น ม.5/9

10. นางสาวจุฑารัตน์ เพ็งเจริญ เลขที่ 16 ชั้น ม.5/9

11. นางสาวประภาวรินทร์ ก้านสารชัย เลขที่ 17 ชั้น ม.5/9

12. นางสาวหนึ่งฤทัย ภู่โพธิ์ เลขที่ 18 ชั้น ม.5/9


โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"

ที่อยู่ 442/30 ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110โทรศัพท์ 034-471902 โทรสาร 034-471901