โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"

ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

: : วิธีการ ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ : :

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 10:30 น. | งานทะเบียน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"