โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"

ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

: : วิธีการ ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ : :

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม  2566 | งานทะเบียน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"