Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นางสาวอุมากร ทองใบ

ประธานสภานักเรียน 2565

ป้ายรณรงค์

ผลงานสภานักเรียน 2562-2565

ประมวลภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2565

23.7.65 ประชุมสภานักเรียน ณ โรงเรียนพรานกระต่ายวิทยาคม

9.7.65 จัดกิจกรรม นักสืบประชาธิปไตย
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.4

9.7.65 ร่วมเป็นพี่ค่าย กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.4

8.7.65 ประชุมสภาสามัญ

6.7.65 ประกาศผลและมอบรางวัล การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด

4.7.65 ประชุมสภาสามัญ

20-28.6.65 กิจกรรม แข่งขันฟุตบอลประเพณี

20-28.6.65 กิจกรรม แข่งขันสตีทบาสประเพณี

9.6.65 ร่วมกับ to be number1 มอบข้าวสารอาหารแห้ง และผ้าอนามัย ให้กับ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม

16.6.65 กิจกรรม วันไหว้ครู

15.6.65 กิจกรรม ทำพานวันไหว้ครู

10.6.65 กิจกรรม รับขวัญน้องคล้องขวัญพี่

27-28.6.65 กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

3.6.65 ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร โดย สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม

2.6.65 ร่วมถวายพานพุ่ม ณ โรงเรียนรวัชรวิทยา

12.7.65 คณะสี ถวายเทียนจำนำพรรษา
ณ วัดภายในจังหวัดกำแพงเพชร

21.6.65 กิจกรรม นำเสนองานสภานักเรียน การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

14.6.65 มอบเกียรติบัตร การประกวดภาพถ่าย และกิจกรรมติวเตอร์อาสา

ข้อมูลกิจกรรมในโครงการ

กิจกรรม "ศึกษาดูงาน และพัฒนาเครือข่าย"

1. เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการสภานักเรียนได้รับประสบการณ์จากการทำงานของโรงเรียนที่บริหารจัดการสภานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในกิจกรรมสภานักเรียยของคณะกรรมการสภานักเรียน

เป้าหมาย

1) คณะกรรมการสภานักเรียนเข้าร่วมศึกษาดูงาน/พัฒนาเครือข่ายอย่างน้อย 1 กิจกรรม

2) นำความรู้ที่ได้รับวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม

ผลการดำเนินงาน

1) พัฒนาเครือข่ายกับสำนักวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

2) พัฒนาเครือข่ายกับโครงการเยาวชนสร้างชาติ

2564 ร่วมลงนาม MOU ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

2564 จัดกิจกรรม รู้รักสามัคคี ร่วมกับ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

2564 ร่วมกับ สนง.วัฒนธรรม จ.กพ.

2563 ร่วมกับ "เยาชนสร้างชาติ"

26.8.62 ร่วมจัดกิจกรรม นิทรรศการ เสวนา 113 ปี พระปิมหาราช เสด็จประพาสต้น

2562 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

กิจกรรม "เลือกตั้งประธานสภานักเรียน"

1. เพื่อส่งเสริมความสามารถ และความต้องการของนักเรียน

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม กล้าคิด กล้า แสดงออกได้อย่างเหมาะสม

เป้าหมาย

1) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 70
2) การดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนประสบความสำเร็จ

ผลการดำเนินงาน

1) มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

2) การดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนปีการศึกษา 2564 ประสบความสำเร็จ

ดีเบต ว่าที่ประธานฯสภาฯ

เลือกตั้ง ว่าที่ประธานฯสภาฯ

กิจกรรม "กล้า ท้า ลอง"

1. เพื่อส่งเสริมความสามารถ และความต้องการของนักเรียน

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม กล้าคิด กล้า แสดงออกได้อย่างเหมาะสม

เป้าหมาย มีการดำเนินกิจกรรมอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 2/2564 (ไม่ได้ดำเนินการ)

การประกวดวาดภาพ 1/2564

การประกวดภาพถ่าย 1/2565

กิจกรรม "จิตสาธารณะ พัฒนาสังคม"

1. เพื่อส่งเสริมความสามารถ และความต้องการของนักเรียน

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม กล้าคิด กล้า แสดงออกได้อย่างเหมาะสม

เป้าหมาย นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 70

ผลการดำเนินงาน มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน

2563 กิจกรรม จิอาสาร่วมกับ กำแพงเพชร savebag

2563 กิจกรรม จิตอาสาจุดคัดกรองนักเรียน

2564 กิจกรรม Put it in จิตสาธารณะ ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร

9.6.65 ร่วมกับ to be number1 มอบข้าวสารอาหารแห้ง และผ้าอนามัย ให้กับ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม

ข้อมูลกิจกรรมนอกโครงการ

กิจกรรม "พัฒนาศักยภาพ สภานักเรียน"

1. เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแก่นักเรียน

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

เป้าหมาย นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80

ผลการดำเนินงาน มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100

รางวัล "ชนะเลิศ" คนดีศรีสังคม โดย สำนักงานศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร

รางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 2" คนดีศรีสังคม โดย สำนักงานศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร

รางวัล "ชมเชย" คนดีศรีสังคม โดย สำนักงานศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร


รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน สภานักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ

กิจกรรม "รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ วัฒนธรรมไทย"

1. เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแก่นักเรียน

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

เป้าหมาย นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80

ผลการดำเนินงาน มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100

กิจกรรม จุดเทียนชัยถวายพระพร

3.6.65 ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร โดย สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม

กิจกรรม "ส่งเสริมความสามารถของนักเรียน"

1. เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแก่นักเรียน

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

เป้าหมาย นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80

ผลการดำเนินงาน มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100

กิจกรรม การแข่งขันฟุตบอลประเพณี

กิจกรรม การแข่งขันสตีทบาสประเพณี

กิจกรรม การแข่งขัน ROV

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขัน ROV

กิจกรรม "ส่งเสริมทักษะอาชีพ"

1. เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแก่นักเรียน

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

เป้าหมาย นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80

ผลการดำเนินงาน มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100

กิจกรรม "ส่งเสริมสิทธิของนักเรียน"

1. เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแก่นักเรียน

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

เป้าหมาย นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80

ผลการดำเนินงาน มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100

กิจกรรม การประกวดภาพวาด หัวข้อ "ความเจ็บปวดของ LGBTQ+"