ขอเชิญเลือกชมสินค้าจากผลงานนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยาจากร้านค้า “วัชรพาณิชย์”เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์จากกิจกรรม 1 โรงเรียน1 อาชีพ ให้กว้างขวาง เป็นช่องทางการตลาดได้มากขึ้น เป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการสร้างอาชีพ เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน

ที่มาและความสำคัญ
โรงเรียนวัชรวิทยาตั้งอยู่ในชุมชมเมือง มีทั้งร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ที่อยู่อาศัยล้อมรอบ ผู้ปกครองมีอาชีพหลากหลาย สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ แต่นักเรียนยังขาดความตระหนักของเรื่องขยะภายในโรงเรียน ความมีวินัยในการทิ้งขยะ และเนื่องจากนักเรียนมีจำนวนมากทำให้มีปริมาณขยะในแต่ละวันมากด้วย คณะครูภายในโรงเรียนได้มีแนวคิดร่วมกันว่า ถ้านำขยะที่มีมากในแต่ละวันมาทำให้เกิดประโยชน์ที่สามารถสร้างรายได้ ก็จะเป็นการลดปริมาณขยะในโรงเรียน และยังสามารถสร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะซึ่งเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน รวมทั้งสร้างแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้

วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจประเภทและผลกระทบของขยะ มีความตระหนักถึงผลกระทบโดยการทิ้งขยะให้เป็นที่ และเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยลดขยะปริมาณขยะ.
2 เพื่อให้นักเรียนสามารถนำขยะมาสร้างรายได้ในรูปของผลิตต่าง ๆ ได้แก่ แยกขยะขาย การทำตะกร้าสานจากกระดาษ การทำสิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก
3 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย จากการขายขยะหรือผลิตภัณฑ์จากขยะอย่างมีระบบ
4 เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับขยะ และการสร้างรายได้จากขยะไปเผยแพร่ให้กับชุมชน

ฝึกทำไม้กวาดกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

เก็บขวด

ทำความสะอาดขวด

รีดเส้นขวดพลาสติก

นำเส้นที่ได้มาพันไม้

นำเส้นไปต้มในน้้ำเดือด/ผึ่งให้แห้ง

นำมามัดเป็นกำๆ/นำเส้นมาถักไม้กวาด

นำไปให้ผู้ใช้ประเมิน