Carousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมเรียนเสริมห้องเรียน สองภาษา

Carousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางฟิสิกส์

Carousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

ทางคณิตศาสตร์

Carousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมค่ายสืบสานวัฒนธรรมจีน

ขอบข่ายงานห้องเรียนพิเศษ

1. งานโครงการห้องเรียนสองภาษา

- ควบคุมการดูแลการจัดทำแผนงาน/โครงการในงานโครงการห้องเรียนสองภาษา

- ควบคุมดูแลการจัดกาและจัดจ้างครูชาวต่างชาติ

- ควบคุมดูแลหลักสูตรการเรียนการสอน ตามโครงการห้องเรียนสองภาษา

- ควบคุมดูแลและประสานงานการจัดทำเอกสารงานธุรการโครงการห้องเรียนสองภาษา

- ควบคุมดูแลและประสานงานการจัดหาตำราเรียนและเอกสารประกอบการเรียนการสอน

2. งานโครงการห้องเรียน E-SMAT

- ควบคุมการดูแลการจัดทำแผนงาน/โครงการในงานโครงการห้องเรียนE-SMAT

- ควบคุมดูแลหลักสูตรการเรียนการสอน ตามโครงการห้องเรียนE-SMAT

- ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนตามโครงการห้องเรียน E-SMAT

- ควบคุมดูแลและประสานงานการทำบัญชีรายรับ รายจ่าย โครงการห้องเรียนE-SMAT

- ควบคุมดูแลและประสานงานการจัดหาตำราเรียนและเอกสารประกอบการเรียนการสอน

3. งานโครงการห้องเรียน วิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.

- ควบคุมการดูแลการจัดทำแผนงาน/โครงการในงานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์

- ควบคุมดูแลหลักสูตรการเรียนการสอน ตามโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์

- ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนตามโครงการห้องเรียน วิทยาศาสตร์

- ควบคุมดูแลและประสานงานการทำบัญชีรายรับ รายจ่าย โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์

- ควบคุมดูแลและประสานงานการจัดหาตำราเรียนและเอกสารประกอบการเรียนการสอน

4. งานโครงการห้องเรียน ภาษาจีน

- ควบคุมการดูแลการจัดทำแผนงาน/โครงการในงานโครงการห้องเรียนภาษาจีน

- ควบคุมดูแลหลักสูตรการเรียนการสอน ตามโครงการห้องเรียนภาษาจีน

- ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนตามโครงการห้องเรียน ภาษาจีน

- ควบคุมดูแลและประสานงานการทำบัญชีรายรับ รายจ่าย โครงการห้องเรียนภาษาจีน

- ควบคุมดูแลและประสานงานการจัดหาตำราเรียนและเอกสารประกอบการเรียนการสอน