Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

งานห้องสมุดโรงเรียนวัชรวิทยา

  • เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์
  • เปิดเวลา 07.00 น. – 17.00 น.
  • ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • ให้บริการ ยืม-คืน เวลา 07.00 น. – 16.30 น.
  • ให้บริการตอบคำถามและให้ความช่วยเหลือนักเรียน/ครู ในการค้นหาหนังสือ
  • ให้บริการจองหนังสือ
  • ให้บริการ CD, VCD, DVD ความรู้ต่าง ๆ

1. แต่งกายสุภาพและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบห้องสมุด

2. กระเป๋านักเรียนวางไว้ที่ชั้นวางกระเป๋าก่อนเข้าห้องสมุดทุกครั้ง

3. หนังสืออ้างอิง วารสารและหนังสือพิมพ์ให้ใช้เฉพาะภายในห้องสมุดเท่านั้น

4. ห้ามส่งเสียงดังหรือกระทำการใด ๆ รบกวนผู้อื่น

5. ห้ามนำอาหาร/เครื่องดื่ม เข้ามารับประทานในห้องสมุด

6. ให้นำหนังสือที่อ่านแล้วไปวางไว้ที่ชั้นตามเดิม

7. เมื่อลุกจากเก้าอี้แล้วให้นำเก้าอี้สอดไว้ใต้โต๊ะให้เหมือนเดิมและช่วยดึงผ้าคลุมเก้าอี้ให้ด้วย

8. ห้ามนำหนังสือที่ไม่ได้ยืมออกนอกห้องสมุด

9. ในกรณีทำหนังสือหายจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและเสียค่าปรับตามราคาหนังสือ

10. ผู้ใดกระทำมิชอบ เช่น ตัด ฉีก ขโมยหนังสือ หรือวารสารจะถูกปรับเป็น 10 เท่าของหนังสือ