งานสำนักงาน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นางจิราพร ชัยแสงแก้ว

หัวหน้าสำนักงาน

นายสุระศักดิ์ ยอดหงษ์

หัวหน้างานวัดและประเมินผลการเรียน

นางรัตนา สะสม

หัวหน้างานทะเบียน

นายศุภจิต จันทรี

งานทะเบียน

นางศรีสกุล วิบูลย์วงศรี

หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

นางสาวศศิธร ตระกูลพานิชย์

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางเพลินใจ ประสารศรี

หัวหน้างานแนะแนว

นางนิภาวดี น่วมอินทร์

หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน

นางนิสรา วงษ์บุญมาก

หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน

นายสุรพงษ์ กล่ำบุตร

หัวหน้างานนิเทศการศึกษา

นางภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต

หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล

นางนฤมล ใจกล้า

หัวหน้างานห้องสมุด

นางอรษา อภิรมย์วิไลชัย

หัวหน้้างานห้องเรียนพิเศษ

นางปานจันทร์ ภูวิชิต

หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษสองภาษา

นางอรษา อภิรมย์วิไลชัย

หัวหน้างานโครงการ สสวท.

นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว

หัวหน้าโครงการ E-SMAT

นางสาวญาดา สงฆ์วัฒนะ

หัวหน้างานโครงการภาษาจีน

นายพลวัฒน์ แจ้งดี

หัวหน้างานส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

นายพงศธร เชียงสีทอง

หัวหน้างานรับนักเรียนและสำมะโนประชากร

นางสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์

หัวหน้างานห้อง Resource Center

นางศิลาพร รามัญพงษ์

หัวหน้างานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางตวงรัตน์ อ้นอิน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายพรสรร ใจของ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสมทรง พันธ์ศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายภีมพล เหมภูมิ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายภูวดล ยิ้มประดิษฐ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายประยูร จิระเดชประไพ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวพรพัสนันท์ พุ่มเจริญ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ