งานวัดและประเมินผลการศึกษา

โรงเรียนวัชรวิทยา

รายงานผลการดำเนินงาน

การวัดและประเมินผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 - 2561

คู่มือการวัดและประเมินผลการศึกษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2561)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวัดและประเมินผลการศึกษา

การวัดและประเมินผลทางการศึกษาคืออะไร

ที่มา: ศูนย์ e-learning

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต