งานลดเวลาเรียน

เพิ่มเวลารู้

การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

โรงเรียนวัชรวิทยา

มีจุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความสมดุล ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม โดยผู้เรียนมีความสุขกับการเรียน สามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ถนัดหรือมีความสนใจ และอาจต่อยอดไปถึงการประกอบอาชีพได้

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ขั้นตอนการลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

HEAD (พัฒนาสมอง)

HEART (พัฒนาจิตใจ)

HAND (พัฒนาทักษะปฏิบัติ)

HEALTH (พัฒนาสุขภาพ)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ภาพกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้