Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการ สู่แผนการจัดการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21"

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนได้จัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการ สู่แผนการจัดการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21" ในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ทบทวนระบบเรียนรู้โรงเรียนวัชรวิทยา
  • การจัดทำหลักสูตร
  • การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
  • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Activate Learning
  • การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
  • การสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  • การสะท้อนผลการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม