งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

>>การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู เป็นกลไกสำคัญและส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน

>>งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัชรวิทยา จึงร่วมกันพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ครูวัชรวิทยา มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาครูในโรงเรียนด้วยการสร้างเครือข่ายครูผู้สอน เข้ามาช่วยกันคิดช่วยกันทำและสนับสนุนซึ่งกันและกัน บนวัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตร โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนและแสวงหาวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาทักษะ วิธีการสอนและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ สร้างสรรค์เป็นสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อมุ่งเน้นที่คุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ

ขอบข่ายงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

1.สนับสนุนให้มีการนำหลักการ ทฤษฎี วิธีการ แนวคิดใหม่ ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน

2.ติดตามดูแลและประสานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้าโสตฯ ช่วยในการจัดหาและให้บริการด้านสื่อการเรียนการสอน

3.ควบคุม ดูแล ติดตาม สนับสนุนการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน ให้บริการและให้คำแนะนำ

4.จัดให้มีการผลิตเอกสารงานวิชาการ โดยใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตสืบค้น เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

5.จัดให้มีการอบรมทางด้านความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์

6. ควบคุมดูแลเว็บไซด์ของโรงเรียน

7.ควบคุมดูแลจัดหาคอมพิวเตอร์ให้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานสำนักงานในโรงเรียน

8.ควบคุมดูแลการรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน และคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน

9. ควบคุมดูแลการจัดระบบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน

10. วางแผนดำเนินงานในการขยายเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน

ปี 2560 การพัฒนาเว็บไซต์สื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ครูวัชรวิทยา

ตัวอย่างผลงานเว็บไซต์สื่อการสอนของครูวัชรวิทยา

>>วิทยาศาสตร์

ครูอรษา อภิรมย์วิไลชัย วิทยาศาสตร์น่ารู้กับครูอ้อย

ครูมาลัย ฟองนิ้ว ห้องเรียนเคมี..ครูมาลัย

ครูวกนกเรขา รักษ์ชนม์ CHEM ZONE

>>คณิตศาสตร์

ครูรัตนา สะสม คณิตศาสตร์แนวใหม่

>>ภาษาไทย

ครูนันทิดา ฉัตรทอง ภาษาไทยครูแนน

ครูบรรณรักษ์ ท่อนทอง เรียนภาษาไทยไปกับครูจูน

ครูพรทิพย์ มั่นทรัพย์ ห้องเรียนภาษาไทยศตวรรษที่ 21

>>ภาษาต่างประเทศ

ครูปานจันทร์ ภูวิชิต เรียนภาษาไทยกับครูแหม่ม

>>สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูภูวดล ยิ้มประดิษฐ์ ห้องเรียนพละ..ครูข้าวฟ่าง

>>ศิลปศึกษา

ครูพรพัสนันท์ พุ่มเจริญ นาฏศิลป์ไทย..ใครว่าเชย

นายภีมพล เหมภูมิ

นางสาวสมิตานันต์ สุขมาก

ผลงาน Computer Classroom

นางอรษา อภิรมย์วิไลชัย

นางสาวบรรณรักษ์ ท่อนทอง

ปี 2561 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมสำหรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 “รวมพลคนทำสื่อ” การสร้าง VDOClip โดยใช้โปรแกรม Camtasia Studio


>>ภาษาต่างประเทศ

นางชลธิชา ตรงสกุล Verb to be

นางสาวญาดา สงฆ์วัฒนะ สนทนาภาษาจีน เรื่อง Color

นางสาวกาญจนา สายทอง สนทนาภาษาจีน เรื่อง ผลไม้

นางสาวสุตาภัทร์ กระสานติ์คีรี สนทนาภาษาจีน เรื่อง คุณชื่ออะไร

นายพงศธร เชียงสีทอง Word stress and intonation

>>ภาษาไทย

นางสาวบรรณรักษ์ ท่อนทอง คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ

นางสาวนันทิดา ฉัตรทอง คำพ้อง

นายปฏิญญากร กำเนิด การแต่งวิชชุมมาลา ฉันท์ 8

นายสุรพงษ์ กล่ำบุตร อิเหนา

นางนฤมล ใจกล้า การจัดหมู่หนังสือทศนิยมดิวอี้

นางพรทิพย์ มั่นทรัพย์ พระอภัยมณี

>>สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางเกษณี สุทธิศาล ทวีปยุโรป

นางสุวารี ยอดศรี พระพุทธศาสนา

นายพลวัฒน์ แจ้งดี กรุงศรีอยุธยา

นายศุภจิต จันทรี รอบรู้กฏหมายเพื่อการเป็นพลเมืองที่ดี

นางสาววิภารัตน์ เครือวัลย์ ประเภทของเครื่องมือทางประวัติศาสตร์

>>วิทยาศาสตร์

นางอรษา อภิรมย์วิไลชัย ความหลากหลายทางชีวภาพ

นางชญาภา นิวาสประกฤติ สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ

นางนิภาวดี น่วมอินทร์ การใช้กล้องจุลทรรศน์

นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว การเรียกชื่อสารอินทรีย์

นางสุวรรณา ป้อมใย อาหารและสารอาหาร

นางตวงรัตน์ อ้นอิน ปิโตรเลียม

>>คณิตศาสตร์

นายชูเกียรติ สุยะลังกา การหาพื้นที่รูปทรงกระบอก

นางศิลาพร รามันพงษ์ วงกลมหนึ่งหน่วย


>>การงานอาชีพ

นางอัมพรภัสร์ สุพชรวงศ์ การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการเนา

นางเรณู โพธิ์จันทร์ บัญชี 5 หมวด

ศรีสกุล วิบูลย์วงศรี 4 ขั้นตอนการนำเสนอ

>>ศิลปศึกษา

นางสาวพรพัสนันท์ พุ่มเจริญ รำวงมาตรฐาน

>>แนะแนว

นางเพลินใจ ประสารศรี แนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

นางวีรวรรณ ไพรสิงห์ การศึกษาต่อเมื่อจบ ม.3

นายพงศธร เชียงสีทอง

นางสาวบรรณรักษ์ ท่อนทอง

นางสาวญาดา สงฆ์วัฒนะ

นายปฏิญญากร กำเนิด

นายชูเกียรติ สุยะลังกา

นายพลวัฒน์ แจ้งดี

นางสาวพรพัสนันท์ พุ่มเจริญ

นางชลธิชา ตรงสกุล

นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว

ทะเบียนสื่อ