งานนิเทศการศึกษา

โรงเรียนวัชรวิทยาได้ดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยจัดทำแผนการนิเทศภายในโรงเรียนในปฏิทินวิชาการและตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน 3 คณะ นอกจากนี้ยังมีการประชุมและทบทวน การจัดทำหนักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับคณะครูในโรงเรียนเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการนิเทศภายในโรงเรียน กระบวนการและจุดเน้นต่าง ๆ ซึ่งโรงเรียนได้กำหนดการนิเทศกิจกรรมการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนละ 4 ครั้ง ได้แก่

การนิเทศภายในครั้งที่ 1 โดยคณะผู้บริหาร

การนิเทศภายในครั้งที่ 2 โดยครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้

การนิเทศภายในครั้งที่ 3 โดยคณะกรรมการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ชุดที่ 1

การนิเทศภายในครั้งที่ 4 โดยคณะกรรมการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ชุดที่ 2

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

สรุปผลการนิเทศครั้งที่ 1

สรุปผลการนิเทศครั้งที่ 2

  • ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สรุปผลการนิเทศครั้งที่ 3

สรุปผลการนิเทศครั้งที่ 4

การนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้

การนิเทศภายในโดยคณะผู้บริหาร


การนิเทศภายในโดยคณะผู้บริหาร