ขอบข่ายงานทะเบียนนักเรียน

1. ออกหลักฐานทางการศึกษา

- ปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน)

- ปพ.7 (ใบรับรองการเป็นนักเรียน)

2. เปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อมูลนักเรียน

3. ยื่นคำร้องเข้าเรียนและลาออก

4. ตรวจสอบวุฒิทางการศึกษา

ขั้นตอนการขอเอกสารการเรียน

  • นักเรียนสามารถติดต่อขอรับบริการได้ภายในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 -16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
  • สามารถยื่นขอเอกสารการเรียนได้ที่ห้องทะเบียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 1
  • การกรอกใบคำร้องนักเรียนสามารถโหลดแบบฟอร์มได้จากเว็ปไชต์กลุ่มบริหารงานวิชาการ ส่วนงานทะเบียนนักเรียน

รูปถ่ายติดเอกสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

1. ทรงผมนักเรียนชาย - หญิง ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน

2. เสื้อนักเรียน ปักตราโรงเรียน เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ และนามสกุลตามสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งปักสัญลักษณ์ “เดือน” ตามคณะสีและระดับชั้น โดยใช้ตัวอักษรสีน้ำเงินเท่านั้น

รูปถ่ายติดเอกสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. ทรงผมนักเรียนชาย - หญิง ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน

2. เสื้อนักเรียน ติดเข็มและปักตราโรงเรียน เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ และนามสกุลตามสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งปักสัญลักษณ์ “ดาว” ตามคณะสีและระดับชั้น โดยใช้ตัวอักษรสีน้ำเงินเท่านั้น

รูปถ่ายติดเอกสารสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วทำเอกสารสูญหาย

1. ทรงผม เรียบร้อย ผู้ชาย ไม่ไว้นวดเครา ผู้หญิง ไม่ปล่อยผมปิดหน้า

2. การแต่งกาย สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่ปักตัวอักษรใด ๆ

หมายเหตุ : ก่อนที่จะขอเอกสารผู้ขอจะต้องนำใบแจ้งความมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ทะเบียนด้วย

สถิติการรับบริการและผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ประจำเดือนตุลาคม)