Regulamin

Wydarzeniem wpisującym się w obchody Roku Reformacji jest wojewódzki konkurs wiedzy historycznej „Reformacja – 500 lat działalności w województwie śląskim i w Polsce” skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego.

Do przeprowadzenia konkursu, którego organizatorem jest Województwo Śląskie, zaangażowany został Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Za założenie i obsługę strony internetowej konkursu odpowiada Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej.

Konkurs „Reformacja – 500 lat działalności w województwie śląskim i w Polsce” przebiegać będzie dwuetapowo:

 • Etap I – szkolny,
 • Etap II – wojewódzki.

Cele konkursu

Konkurs służyć ma:

 • podtrzymywaniu i rozszerzaniu wiedzy o działalności reformacji w Polsce, a szczególnie na terenach dzisiejszego województwa śląskiego w pokoleniu młodych Polaków,
 • kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich,
 • wpajaniu szacunku i przywiązania do tradycji własnego narodu i „małej ojczyzny”, ich osiągnięć, kultury i ludzi,
 • zachęcaniu uczniów do większej aktywności oraz rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień,
 • tworzeniu możliwości do współzawodnictwa uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Adresaci konkursu

Do udziału w konkursie zapraszamy młodzież szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego.

Regulamin konkursu

1. W etapie szkolnym konkursu udział biorą uczniowie szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów lub szkoły ponadgimnazjalnej na zasadzie dobrowolności. Zgłoszenia szkoły do konkursu dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona do dnia 24 listopada 2017 roku „on-line” za pomocą arkusza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej: https://sites.google.com/wombb.edu.pl/reformacja500/.

2. Zestaw pytań i zadań konkursowych do etapu szkolnego zostanie przesłany na adres e-mailowy szkoły w dniu 27 listopada 2017 roku między godz. 13:00 a 14:00. Dyrektor szkoły organizuje powielenie arkuszy konkursowych w ilości równej liczbie uczestników w warunkach zapewniających dochowanie tajności ww. arkuszy.

3. Za przeprowadzenie etapu szkolnego w dniu 28 listopada 2017 roku o godz. 9:00 odpowiada Szkolna Komisja Konkursowa w liczbie dwóch osób, powołana przez dyrektora szkoły. Etap szkolny konkursu trwa 45 minut.

4. Po przeprowadzeniu etapu szkolnego konkursu, do dnia 30 listopada 2017 roku, Szkolna Komisja Konkursowa przesyła:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail reformacja@womkat.edu.pl informacje o zwycięzcach: (imię i nazwisko jednego uczestnika konkursu, który w etapie szkolnym zdobył najwięcej punktów, liczbę punktów, liczbę uczestników etapu szkolnego konkursu oraz imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia).
  • drogą elektroniczną na adres e-mail reformacja@womkat.edu.pl zeskanowanej pracy najlepszego ucznia.

Kwalifikacji do finału konkursu dokonuje Wojewódzka Komisja Konkursowa powoływana przez Organizatora Konkursu. Decyduje ona o liczbie uczestników konkursu wojewódzkiego na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych szkół, w których odbył się etap szkolny konkursu. Szkoły o zakwalifikowaniu uczniów do etapu wojewódzkiego zostaną powiadomione drogą elektroniczną.

5. Finał wojewódzki konkursu odbędzie się 12 grudnia 2017 r. o godz. 10:30 w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. Uczniowie zgłaszają się przynajmniej 30 minut przed wyznaczonym czasem z ważną legitymacją szkolną. Test etapu wojewódzkiego trwa 60 minut. Po tym czasie uczniowie i towarzyszący im nauczyciele wysłuchają wykładu oraz obejrzą występ zespołu młodzieżowego. W tym czasie Wojewódzka Komisja Konkursowa sprawdzi testy i wyłoni laureatów wykazujących się największą wiedzą z tematyki konkursowej. Nagrody i dyplomy wręczą przedstawiciele Województwa Śląskiego.

6. Wątpliwości występujące w realizacji Konkursu, a nieuregulowane w niniejszym regulaminie, rozstrzyga Wojewódzka Komisja Konkursowa.

7. Wyniki etapu wojewódzkiego konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej RODN „WOM” w Katowicach i stronie internetowej Konkursu.

Literatura zalecana do konkursu „Reformacja – 500 lat działalności w województwie śląskim i w Polsce” będzie dostępna na stronie internetowej https://sites.google.com/wombb.edu.pl/reformacja500/ oraz na stronie RODN „WOM” Katowice (www.womkat.edu.pl).