Regulamin sprzedaży

§1 Warunki ogólne (Ogólne Warunki Sprzedaży)

Niniejsze warunki (zwane dalej) OWS - Ogólne Warunki Sprzedaży, dotyczą sprzedaży produktów oferowanych przez Grupę (zwanej dalej DOSTAWCĄ) i udostępnione są zamawiającemu (zwanemu dalej ODBIORCĄ) OWS stanowią podstawę każdej przeprowadzonej transakcji kupna/sprzedaży oraz są integralną częścią każdej zawieranej przez DOSTAWCĘ z ODBIORCĄ umowy sprzedaży, umowy dostawy/odbioru.

Inne ogólne lub szczególne warunki mają zastosowanie tylko za zgodą obu stron.

ODBIORCA ponosi wyłączną odpowiedzialność za stosowanie i używanie dostarczonych produktów.

W szczególności DOSTAWCA nie odpowiada za doradztwo techniczne i inne podobne usługi, chyba że jest o nich mowa w sporządzonej na piśmie dodatkowej umowie współpracy, podpisanej przez obie strony.

§2 Zamówienia, dostawa, ceny, płatność.

Zamówienie może zostać złożone jedynie w formie pisemnej, za pośrednictwem systemowego formularza lub systemowej poczty elektronicznej. Nie dopuszcza się składania zamówień drogą telefoniczną, elektroniczną dostępną poprzez sieć spoza struktury teleinforatycznej udostępnianej przez Grupę.

DOSTAWCA realizuje dostawy na warunkach ogólnie przyjętych jako skuteczne z wykorzystaniem usług firm transportowych (RABEN, UPS, POCZTA POLSKA) – przy zamówieniach obejmujących większe ilości towaru, po ustaleniu szczegółów lub na innych warunkach uzgodnionych przez obie strony.

Ceny towarów wyrażone w danej walucie są cenami netto.

Płatność dokonywana jest w walucie ujętej w fakturze.

Płatność będzie następowała zgodnie z warunkami uwidocznionymi na fakturze.

Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku DOSTAWCY.

Odsetki od opóźnienia w płatności ustala się w wysokości ustawowej.

Odsetki stają się wymagalne bez wystawiania dodatkowych dokumentów księgowych.

DOSTAWCA zastrzega sobie prawo korekty cen ze względu na wahania CEN RYNKOWYCH, kursów walut albo inne zmiany na rynku, np. zmianę cen surowców.

Wszelkie koszty bankowe związane z realizacjĄ płatności na rzecz DOSTAWCY obciążają ODBIORCĘ.

Ewentualne reklamacje nie stanowią podstawy do wstrzymania lub opóźnienia płatności.

Towar pozostaje własnością DOSTAWCY do chwili otrzymania płatności.

§3 Broszury, katalogi, dokumenty.

Broszury, katalogi, dokumenty związane z zamówionymi produktami, dokumentacja techniczna, rysunki etc, itp. dostarczane będą wyłącznie gdy produkty będą objęte procedurą dostawa/odbiór.

Dane, informacje i rysunki zawarte w broszurach, katalogach, dokumentach, jak dokumentacje techniczne i inne materiały informacyjne związane z zamówionymi produktami, dla DOSTAWCY nie są wiążące.

DOSTAWCA nie odpowiada za prawidłowość informacji dostarczonych przez ODBIORCĘ, związanych z jego zamówieniami, zwłaszcza rysunków, specyfikacji materiałów I podobnych dokumentów, instrukcji użytkowania itd, itp...

Wszystkie niematerialne prawa własności DOSTAWCY do oferowanych produktów, udostępnianych dokumentacji technicznych i innej formy przekazywanych informacji, jak również prawa pokrewne pozostają wyłączną własnością DOSTAWCY, z możliwością wyraźnego, pisemnego udzielenia ODBIORCY określonych praw użytkowania.

§4 Terminy dostaw, opóźnienia, odpowiedzialność.

DOSTAWCA dokłada starań celem dotrzymania ustalonych terminów dostaw/odbioru.

Czas dostawy/odbioru liczony jest od chwili potwierdzenia zamówienia, spełnienia formalności wymaganych przez prawo, dokonania należnych płatności i ustalenia najistotniejszych spraw technicznych związanych z realizacją dostawy/odbioru chyba, że strony ustalają warunki dostaw w oddzielnej umowie

Ustalone terminy dostaw ulegają odpowiedniemu przesunięciu w następujących przypadkach:

nie otrzymania w odpowiednim czasie informacji potrzebnych do realizacji zamówienia albo zmiany tych informacje w późniejszym terminie,

nie wywiązywania się ze swoich obowiązków umownych przez innych DOSTAWCÓW dostawców DOSTAWCY w Grupie,

przeszkody zjawisk ekstremalnych lub zdarzeń nieprzewidywalnych, których nie sposób uniknąć (między innymi zwłaszcza okoliczności siły wyższej, wojny, napięcie w stosunkach międzynarodowych, rozruchy, brak towarów, awarie, epidemie, strajki, itp.).

W przypadku określonym w pkt. 3 Regulaminu, DOSTAWCA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA NARZUCONYCH DOSTAWCY PROCEDUR, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

DOSTAWCA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku dostawy, opóźnienia tej konkretnej dostawy, zbyt wczesnej dostawy, lub dostawy niepełnej albo dostawy większej ilości towaru niż zamówiono.

§5 Kontrola przy odbiorze, zawiadomienie o wadach (reklamacja).

ODBIORCA przeprowadza kontrole dostarczonych produktów, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości co do ilości powiadamia DOSTAWCĘ natychmiast w chwili dostawy/odbioru.

O ewentualnych wadach informuje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od otrzymania dostarczonych towarów.

Reklamacje winny być składane elektronicznie (e-mail, formularz systemowy) z żądaniem potwierdzenia odbioru. Potwierdzenie odbioru reklamacji winno zawierać poza potwierdzeniem samym w sobie, datę rozstrzygnięcia reklamacji oraz Imię i Nazwisko osoby odpowiedzialnej za przyjęcie reklamacji.

W przypadku reklamacji jakościowej ODBIORCA jest zobowiązany do dostarczenia na własny koszt próbek wadliwego towaru wraz z etykietą z opakowania oraz specyfikacją paletową, z dodatkowym opisem dot. samej reklamacji.

DOSTAWCA po otrzymaniu reklamacji i próbek, rezerwuje sobie prawo do zbadania wad lub uszkodzeń dostarczonych produktów i wydania orzeczenia co do zasadności reklamacji a w przypadkach spornych powołania wedle uznania DOSTAWCY biegłego.

Odpowiedzialność za szkody uboczne lub wynikające z utraty zysku po stronie ODBIORCY lub inne straty w związku z wadą dostarczonego produktu, jest wyłączona.

Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności dotyczy również odpowiedzialności umownej i ustawowej DOSTAWCY w związku ze szkodami związanymi z działaniami lub zaniechaniami prawnych przedstawicieli DOSTAWCY w stosunku do prawnych pośredników ODBIORCY, jak również osobistej odpowiedzialności umownej i ustawowej tych osób.

Zwrot towaru przez ODBIORCĘ może zostać dokonany wyłącznie za zgodą DOSTAWCY, w każdej chwili, bez uzasadnienia zwrotu, jeśli produkty dostarczone będą zwracane na koszt ODBIORCY, nie podlegają trendom rynkowym ani sezonowości, są zapakowane oryginalnie i nie niosą za sobą wad ukrytych.

Zgoda nie może być domniemana a jedynie dorozumiana, czyli DOSTAWCA poza zgodą na zwrot, musi wiedzieć na jakich warunkach ODBIORCA chce dokonać zwrotu (np. na czyj koszt?)

W przypadku niewłaściwych relacji, próby jednostronnego zwrotu dostarczanych produktów DOSTAWCA zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu.

§6 Rezygnacja z zamówienia, wycofanie, odrzucenie zamówienia.

Rezygnacja przez ODBIORCĘ z zamówienia wymaga zgody DOSTAWCY, przy czym w związku z przyjęciem rezygnacji z zamówienia ODBIORCA zobowiązuje się do zwrotu kosztów materiałów, płac i innych wydatków poniesionych na realizację dostawy/odbioru.

Reklamacje ODBIORCY dotyczące jakości i ilości dostarczanych produktów itp. nie dają prawa do rezygnacji z zamówienia.

DOSTAWCA zastrzega sobie prawo wycofania się ze zobowiązań w zakresie zamówień, jeżeli ODBIORCA wprowadził DOSTAWCĘ w błąd w kwestii swojego stanu finansowego lub gdy stan finansowy ODBIORCY ulegnie znacznemu pogorszeniu.

DOSTAWCY służy prawo nie przyjęcia, odmowy w części lub w całości zamówienia bez podania przyczyn.

§7 Przepisy bezpieczeństwa

Przestrzeganie ogólnych i szczególnych przepisów bezpieczeństwa, jak również informowanie i poinstruowanie ODBIORCY lub jego ODBIORCY w zakresie używania dostarczonych wyrobów stanowi wyłącznie obowiązek ODBIORCY/Nabywcy.

§8 Właściwość prawa, właściwość miejscowa sądu

W przypadkach nieuregulowanych w niniejszych OWS zastosowanie mają wyłącznie przepisy prawa polskiego.

Wyłącza się konflikt przepisów prawa polskiego i przepisów międzynarodowych dotyczących transakcji kupna, sprzedaży, dostawy.

Właściwym miejscowo sądem do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę DOSTAWCY.