ผู้อำนวยการพบนักเรียนหน้าเสาธง

ต้อนรับผู้อำนวยการ


สอบธรรมศึกษา

มอบเกียรติบัตร

ครูดีไม่มีอบายมุข

ครูพิไลวรรณ

อำลานักเรียนหน้าเสาธง

คุณประเทือง มรกฎจินดา

มอบอุปกรณ์บันทึกเทปโทรทัศน์ให้กับโรงเรียน

พัฒนาบุคลากร

ปีการศึกษา 2563

มอบประกาศนียบัตร

นักเรียนที่จการศึกษา ม.3 ม.6

นักเรียน ม.ต้นฉีดวัคซีนไฟเซอร์