นางสาวพรพรรณ งามโรจน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กีฬาสี

พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี

รับการประเมินโรงเรียนสีเขียว

ร่วมแสดงความยินดีการรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วันภาษาไทย

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ต้อนรับรองผู้อำนวยการ

พรพรรณ งามโรจน์

แห่เทียนพรรษา

หล่อเทียนพรรษา

มอบรางวัลกิจกรรม

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ติดตาม นโยบายและจุดเน้น

ศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

เดินสวนสนาม

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เลือกตั้งประธานนักเรียน 2565

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2565

ประกาศนโยบายเลือกตั้ง

ประธานนักเรียน 2565

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษา

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

พิธีไหว้ครู 2565

อบรมโครงการ“โรงเรียนสีเขียว

วันงดสูบบุหรี่โลก

เปิดกองลูกเสือ

ประชุมผู้ปกครอง

เปิดภาคเรียนที่ 1/2565

พัฒนาบุคลากร

นักเรียน ม.ต้นฉีดวัคซีนไฟเซอร์

พัฒนาบุคลากรและ

ศึกษาดูงาน

ผู้อำนวยการพบนักเรียนหน้าเสาธง

ต้อนรับผู้อำนวยการ


สอบธรรมศึกษา

มอบเกียรติบัตร

ครูดีไม่มีอบายมุข

ครูพิไลวรรณ

อำลานักเรียนหน้าเสาธง

คุณประเทือง มรกฎจินดา

มอบอุปกรณ์บันทึกเทปโทรทัศน์ให้กับโรงเรียน

พัฒนาบุคลากร

ปีการศึกษา 2563

มอบประกาศนียบัตร

นักเรียนที่จการศึกษา ม.3 ม.6