งานนำเสนอไม่มีชื่อ

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการนิเทศและติดตามเพื่อเตรียมความพร้อมประเมินคูรภาพการศึกษารอบสี่ เข้าให้คำแนะนำและร่วมวางแผนการดำเนินงาน ซักซ้อมทำความเข้าใจกฎระเบียบวิธีการเข้ารับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ จากสมศ.