กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทรงไทย ปิยโชติสกุลชัย

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางจันทา สังโสมา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวสุวภัทร สวัสดี

หัวหน้างานทะเบียน

นางอุษา  มาลีหวล

หัวหน้างานวัดและประเมินผล

นางสาวนิอร สิงห์นอก

หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา

นางสาวสุมิตรา สดทรงศิลป์

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นางอาณัชยา  จินดาศรี

หัวหน้างานวิจัยทางการศึกษา

นายจรูญ ชัยยิ่ง

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและหัวหน้างานรับนักเรียน

นางเกศินี เกลียวทอง

หัวหน้างานธนาคาร 

นางอิงอร ผลจันทร์งาม 

หัวหน้างานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีและห้องเรียนคุณภาพ (DLIT) 

นางนารีรัตน์ สุระสังข์

หัวหน้างานนิเทศการศึกษา

นางรัติยวรรณ ครองศิลป์ 

หัวหน้างานการจัดการเรียนรวม

นางสาวศิริขวัญ ทองไทย 

งานแนะแนวและงานทุนการศึกษา 

นางสาวบุษดี ภูมิสุข 

หัวหน้างาน DMC

เบอร์ติดต่อ   088-590-6048