กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายศราวุฒิ สนใจ

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางจันทา สังโสมา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวสุวภัทร สวัสดี

หัวหน้างานทะเบียน

นางอุษา มาลีหวล

หัวหน้างานวัดและประเมินผล

นางณัฏฐินี ชอบมี

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นายวรเชษฐ์ บุญยง

หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา

นางอาณัชยา จินดาศรี

หัวหน้างานวิจัยทางการศึกษา

นายจรูญ ชัยยิ่ง

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและหัวหน้างานรับนักเรียน

นางเกศินี เกลียวทอง

หัวหน้างานธนาคาร

นางอิงอร ผลจันทร์งาม

หัวหน้างานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีและห้องเรียนคุณภาพ (DLIT)

นางนารีรัตน์ สุระสังข์

หัวหน้างานนิเทศการศึกษา

นางรัติยวรรณ ครองศิลป์

หัวหน้างานการจัดการเรียนรวม

นางสาวศิริขวัญ ทองไทย

งานแนะแนวและงานทุนการศึกษา

นางสาวบุษดี ภูมิสุข

หัวหน้างาน DMC

เบอร์ติดต่อ 088-590-6048