โครงสร้างการบริหารงาน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

คณะกรรมการบริหารภายใน