โครงสร้างการบริหารงาน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

 1. ผป.เกษม ตรีอินทอง ประธาน

 2. ผป.ชยันต์ หิรัญพันธุ์ กรรมการ

 3. นายมนตรี หม่อแปล่ กรรมการ

 4. ศจ.สุรเดช วิสุทธิชน กรรมการ

 5. นายนิวัฒน์ ศิริสานต์ ผู้แทนผู้ปกครอง

 6. ผป.สุทธยนต์ อารีญาติ ผู้แทนครู

 7. ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ กรรมการ และเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารภายใน

 1. ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ

 2. คศ.สิรินทร ทองเณร อนุศาสก

 3. ดร.ยุพิน ชัยราชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 4. นางสาวเสาวลักษณ์ ดีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 5. นายธนวิชญ์ จันทร์ผา ผู้ช่วยผู้จัดการ

 6. นางสาวพันธ์นิภา สุจริตจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และปฐมวัย

 7. นางพรสวรรค์ เอี่ยมบุญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนและบริการการศึกษา

 8. นายไพโรจน์ ล้อสินคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

 9. นายนพดล ยะมะละ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม