วัตถุประสงค์ ปรัชญา และอื่นๆ

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน

 1. เพื่อเป็นพยานแห่งความรักของพระเยซูคริสต์

 2. เพื่อให้ปรัชญาชีวิตที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน

 3. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เจริญขึ้นตามศักยภาพของตนทั้งมีคุณภาพ และประสิทธิภาพเป็นพลเมืองดี รับใช้สังคมและประเทศชาติ

 4. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการจัดการศึกษา

 5. เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ

 6. เพื่อให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนให้แก่ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรของโรงเรียน

 7. เพื่อให้บริการด้านวิชาการและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาแก่ชุมชน

 8. เพื่อจัดการศึกษาให้เป็นไปตามปรัชญา นโยบาย วัตถุประสงค์ของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาต

ปรัชญาการจัดการศึกษา

โรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นโรงเรียนของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยตั้งอยู่บนรากฐานแห่งคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ มุ่งฝึกอบรมและจัดการศึกษาแก่เยาวชนโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และฐานะของบุคคล เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ ให้ถึงความสมบูรณ์ด้วยการเป็นพลเมืองดี มีความรักชาติ ศรัทธาในศาสนาและจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ มีมนุษยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีสุขนิสัยและสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีจิตใจและอารมณ์มั่นคง มีความรอบรู้เป็นเลิศทางวิชาการ มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำรงตนอย่างพอเพียง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีสันติสุข อันเป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีชีวิตที่สมบูรณ์ตามแบบพระเยซูคริสต์

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

สุขภาพเลิศ : โรงเรียนดาราวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานที่มุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬาอย่างเต็มตามศักยภาพ

ปัญญาล้ำ : โรงเรียนดาราวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน ที่มุ่งให้ผู้เรียนทุกคนมีทักษะตามหลักสูตร และมาตรฐานสากลด้วยการรักการเรียนรู้ รักการอ่าน มีทักษะกระบวนการคิดและเขียนสื่อความ ก้าวทันโลก มีทักษะการสื่อสาร ทั้งภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณธรรมเยี่ยม : โรงเรียนดาราวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน ที่มุ่งให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคำสอนคริสต์ศาสนา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของการเป็นนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย มีมนุษย์สัมพันธ์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขทั้งทางด้านการเรียนและการดำรงชีวิตในสังคม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

“DARA HAPPY LIFE”

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนดาราวิทยาลัยเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาผู้เรียนเป็นนักคิดและเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต บนพื้นฐานคุณธรรมตามหลักคริสต์ศาสนา

Dara Academy is a learning community which promotes the Sufficiency Economy Philosophy with the goal of developing students to be thinkers and lifelong learners together with Christian principles.

คำนิยามวิสัยทัศน์

องค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ องค์กรที่มีบรรยากาศ สร้าง แสวงหา ถ่ายโอนและเชื่อมโยงความรู้ มีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamics) มีการพัฒนาการในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพในการสร้างนวัตกรรม ที่สามารถเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะที่จะก่อเกิดความก้าวหน้าในการดำเนินกิจการ ไปสู่เป้าหมายร่วมขององค์กร

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก คือ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ 5 ด้าน ดังนี้

 1. เป็นเลิศทางวิชาการ หมายถึง นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 2. สื่อสารสองภาษา หมายถึง นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย มีทักษะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสูง เพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ การติดต่อสื่อสาร การนำเสนอผลงาน การโต้แย้งให้เหตุผลและการเจรจาความร่วมมือ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่สองเพิ่มมากขึ้น

 3. ล้ำหน้าทางความคิด หมายถึง นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย มีทักษะการคิดทางวิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย มีทักษะความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และสามารถสร้างนวัตกรรมได้ด้วยตนเอง

 5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก หมายถึง นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะและมีจิตสำนึกในการส่งเสริม พิทักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีทักษะชีวิตเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่าง ๆ ในฐานะเป็นพลโลก

ปลูกฝังคุณธรรมตามหลักคริสต์ศาสนา คือ การจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามหลักคริสต์ศาสนา

พันธกิจ (Mission)

 1. จัดการศึกษาที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักคำสอนของศาสนาคริสต์

 2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความรู้ ความสามารถตามหลักสูตรสถานศึกษา

 3. จัดการศึกษาที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

 4. จัดระบบการบริหารจัดการ ศึกษาแบบมีส่วนร่วม ให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 5. จัดการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

 1. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคำสอนของศาสนาคริสต์

 2. พัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความรู้ ความสามารถตามหลักสูตรสถานศึกษา

 3. พัฒนาการจัดการศึกษาที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

 5. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

เป้าประสงค์ (Goals)

 1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 2. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ

 3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ

 4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์และสมรรถนะทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

 6. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

 7. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 8. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่มีประสิทธิผล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 9. สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา

 10. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 11. สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

 12. สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

 13. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง

 14. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 15. ครูบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

 16. ครูสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้

 17. บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ

กลยุทธ์ (Strategies)

 1. เสริมสร้าง ปลูกจิตสำนึกผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม

 2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ

 3. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถการคิดเป็นระบบ คิดไตร่ตรองมีเหตุผล

 4. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 5. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้

 6. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

 7. เสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกผู้เรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 8. พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 9. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการศึกษาจากงานวิจัย

 10. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม พัฒนาสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

 11. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพ

 12. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

 13. เสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพความเป็นครูมืออาชีพ

 14. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้

 15. เพิ่มศักยภาพการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก วัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

 16. ส่งเสริม สนับสนุนครูสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนา

 17. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา

ผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ (Learning Outcomes)

ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข มีสมรรถนะการคิดขั้นสูง มุ่งเน้นการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

Students can live in a changing world happily. Learners must have Higher Order Thinking Skills, especially creative thinking.