ค่าเล่าเรียน

ปีการศึกษา 2564

หมายเหตุ

  1. ค่าธรรมเนียมการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ(NP) เก็บเพิ่มจากปกติ ภาคเรียนละ 10,000.00 บาท

  2. ค่าธรรมเนียมการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 แผนการเรียนเทคโนโลยีอาหาร เก็บเพิ่มจากปกติ ภาคเรียนละ 11,000.00 บาท

  3. ค่าธรรมเนียมการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 แผนการเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ เก็บเพิ่มจากปกติ ภาคเรียนละ 11,000.00 บาท

  4. ค่าธรรมเนียมการเรียน S-MAP (ป.4 – ม.3) เก็บเพิ่มจากปกติ ภาคเรียนละ 11,000.00 บาท

  5. ค่าธรรมเนียมการเรียน NP เก็บเพิ่มจากปกติ ภาคเรียนละ 10,000.00 บาท

  6. ค่าธรรมเนียมการเรียน Pop Art Studio(PAS) เก็บเพิ่มจากปกติ ปีละ 7,000.00 บาท

  7. ค่าธรรมเนียมการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เก็บเพิ่มจากปกติ ภาคเรียนละ 6,000.00 บาท

  8. ค่าธรรมเนียมการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เก็บเพิ่มจากปกติ ภาคเรียนละ 6,000.00 บาท เป็นค่ากิจกรรมฯ (นักเรียนชั้น ม.6 เทอม2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จะไม่เก็บค่ากิจกรรมฯ 6,000.00 บาท)

  9. ค่าธรรมเนียมการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เก็บเพิ่มจากปกติ ภาคเรียนละ 3,000.00 บาท

ปีการศึกษา 2563